Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 112.

Kronika města Vratimova, část 112.

rok 1951

 

Zdraví občanů
V tomto roce se vyskytla ve větší míře v obci spála a zánět jater. Jiné epidemie nebyly. Provedeno povinné očkování proti neštovi- cím, záškrtu a tuberkulose. Dále akce dárců krve od zaměstnanců továrny, která se setkala s dobrým úspěchem.

Práce JZD
Jednotné zemědělské družstvo, které bylo ustaveno v roce 1950 jako typ druhého stupně, má ke konci roku 35 členů a jsou to za- městnanci dolů, hutí a u čitelé. Do spole čného osevu byly pojaty pozemky: od římsko-katolické fary, Ku če, Kubaby, Slívy Josefa z čísla 262 i další půda, kterou dal MNV. Polní práce řádně provedeny a oseto 29 ha obilovin a 20 ha ji- nými plodinami. K živočišné výrobě nebylo přistoupeno. Na pře- stavbu stodoly na kravín pro ustájení dobytka byla státní zápůjčka Kčs 250.000,- Přesto, že v JZD je 35 členů, vykonává polní práce jen nejvíce 10–14 členů – ostatní ješt ě nejsou natolik uv ědomělí o společném hospodaření. Patronát nad JZD je D ůl Petr Cinger z Ostravy, avšak tento nesplnil svoji povinnost, jako patron. P ři polních pracích, osevu, žních, svozu i mlácení vypomohl nezištn ě i „Svaz českých zemědělců“, ale do JZD z nich nikdo nevstoupil. Hojná i vydatná pomoc byla od zdejších občanů i členů strany KSČ. Svaz českých zem ědělců ve Vratimov ě, který byl již za prv- ní republiky p řed druhou sv ětovou válkou, má celkem 38 členů, všichni výkonní zem ědělci. Předseda svazu je Adámek Antonín, rolník z čísla 4. Na Místním nár. výboru zastával též funkci jako první místopředseda. Svaz obhospodařoval svoje pozemky podle plánu a rozpisu od MNV a své p ředepsané dodávky státu vzorn ě plnil, až na ojedinělé mizivé případy.

Ceny
Ceny nejdůležitějších potravin na p řídělové lístky a na volném nákupu.

druh zboží, na příděl (lístky), volný nákup (bez lístků)

1 kg krupič. mouka, 18 Kčs,  36 Kčs

1 kg cukr,  15,70 Kčs,  140 Kčs

1 kg chléb,  8 Kčs,  16 Kčs

1 Kg máslo, 80 Kčs,  450 Kčs

1 kg rýže, 40 Kčs,  300 Kčs

Do komunálních podniků se přihlásili další živnostníci.

 

pokračování příště

Datum vložení: 4. 1. 2022 6:55
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2023 11:21
Autor: Správce Webu