Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 122.

Kronika města Vratimova, část 122.

rok 1954

Byly utvořeny z dalších členů tyto komise:

Pro vnitřní věci: civilní ochrana, bytová a požární ochrana, pracovní síly a dislokace.

Školství – osvěta, tělovýchova a péče o brigádníky.

Zdravotní, sociální zabezpečení a péče o přestárlé.

Obchod a místní hospodářství.

Finanční, rozpočtová a plánovací.

Zemědělská a výkup, pro výstavbu, akce M, úprava a čistota obce.

Uvedené komise mají za úkol a povinnost starati se co nejlépe o blaho a šťastný, spokojený život svých spoluobčanů.

Na schůzi Rady 2. 7. a dalších pravidelných sezeních byly projednávány tyto úkoly:

Připojení osady Hrabová – Závodí k městysu Vratimovu z důvodů, že občané ze Závodí mají blíže do Vratimova po všech stránkách denního života, nežli do Hrabové obce vzdálenější.

Projednávány návrhy na postavení osmileté střední školy během dvou roků. Bylo provedeno vydláždění chodníků na náměstí a dále směrem k bartovické cestě.

V Radě dále jednáno o přemístění poradny pro matky a děti, o stavbě kina, zřízení lékárny v domě občanky Lasotové.

V tomto roce v prázdniny byla opravena 8mi letá střední škola za vydatné pomoci a to obětavé pomoci místních občanů v brigádnických hodinách.

Povolena výstavba rodinných domků z vládní akce. Bylo rozděleno 55 parcel, z nichž 46 parcel přiděleno žadatelům. Na postavení rodinných domků povoleno 15 žadatelům.

Projednávána výstavba Stadionu. V živočišné výrobě a odevzdávkách dlužno zaznamenati vzorné zemědělce a sice: Motloch Leopold z čísla 242, Adamus Antonín z čís. 77, Kaloč Břetislav čís. 11, Frydrišek J. čís. (Na Podlesí), Klega Rud. č. 228, Josef Bednař č. 221, kteří odevzdali státu více o 2.852 litrů mléka, 2.516 kg masa hovězího a 992 kg masa vepřového.

Stav hospodář. zvířectva v naší obci ke konci měsíce června t. roku je následující: Jednotné zeměděl. družstvo: Skot 18, kráv 7, prasat 36, selat 21, ovcí 7 a báhnic 3 kusů.

Samostatně hospodařící zemědělci: Skot 308, kráv 193, prasat 423, selat 287, ovcí 20 a 12 báhnic.

Na kontigent pro jatky za I. pololetí dodáno 42 telat. Přes veškeré přesvědčování zemědělců o vstupu do Jednot. zeměděl. družstva nemělo pro nezájem a nepochopení kladného výsledku a zemědělci budou i nadále hospodařit samostatně.

Spořivost v obci po měnové reformě z 1. 6. 1953 se zvýšila ze 700 na 1.220 vkladatelů ke konci tohoto roku.

Do spořivosti jsou zapojeny: místní škola i zaměstnanci zdejšího závodu mimo dalších občanů. Tímto zájmem o spořivost je důkazně prokázáno, že rozhodnutí vlády z r. 1953 o měnové reformě bylo správné a spravedlivé.

Občan Rudolf Kosňovský z domu čís. 110 byl soudem odsouzen na 18 roků do vězení a ztrátě občanských práv. Jako důvod odsouzení jsou trestné činy dle paragrafů trest. zákona 43-44, dále zběhnutí od vojenské služby, nošení zbraně, styky s nepřítelem.

Tento rok se vyznačoval také tím, že byl rokem plných příprav a nácviků v tělocvičnách pro celostátní Spartakiádu na rok 1955.

Pro zvelebení a čistotu se provedl tak zvaný jarní úklid všemi občany.

Vratimovské papírny.

Správa závodu v dohodě a schválením Závodní organisace Komunistické strany Československa a Revolučního odborového hnutí navrhla jako kandidáty pro volby do Místního národního výboru své osvědčené zaměstnance v počtu 5 a jsou to soudruzi:

 

pokračování příště

Datum vložení: 5. 6. 2023 13:32
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2023 11:19
Autor: Správce Webu