Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova - část 16.

Kronika města Vratimova - část 16.

Oferty na vodovod

Dne 5. června byli zástupcové obce v Brně u zemského úřadu, kde se otevíraly oferty na stavbu zdejšího vodovodu, bylo jich podáno 10, největší nabídka zněla na 1 432370 Kč, nejmenší na 1 023 332 Kč, první od inž. Fiderbela z Ostravy, druhá od Rošického z Orlové.

Zastavení práce v továrně

Dne 1. července 1930 zastavil. továrna práci, totiž výrobu, poněvadž měla celulosy nahromaděné v různých skladištích, ve Vratimově přistavila jedno skladiště a jsou obě plná. Jiný důvod, že staví novou moderní kotelnu, proto bylo nutno výrobu na nějakou dobu zastaviti, prý na měsíc, ale pravděpodobně bude to déle trval.

Za stávky před rokem stala se roztržka mezi továrními komunisty a soc. demokraty, prvnější chtěli práci již dřív nastoupiti, kdežto soc. demokraté hlásali ve stávce vytrvati, ale prohráli to. Od té doby je napětí mezi oběma stranami.

Josef Břenek přejet vlakem

Dne 20. července 1930 měl pohřeb Jos. Břenek, dělnik a domkář čís. 64 ve Vratimově. Zemřel tragickou smrti. Šel 14. 7. ráno do Frýdku, ale nepřišel večer zpět. Hledali ho, ale až na třetí den dověděli se domácí, že v Suché přejet byl vlakem muž tam neznámý. Šli se tam podívati a poznali v něm Břenka. Nic se neví jak se to stalo, snad šel v noci po trati a jelikož byl hodně nahluchlý, neslyšel přijížděti vlak, neb byla to sebevražda? Byl stár 72 let.

Rudolf Slíva přejet vlakem

V neděli 20. července měl Břenek pohřeb a večer v 8 hodin přejet byl ve Vratimově na Lyčkově rampě Rudolf Slíva, tovární dělník ve Vratimově čis. 7. Byl stár 44 let, otec dvou děti, z nichž starší studuje. O Slívovi je všeobecné minění, že to udělal v pomatenosti smyslů, příznaky se u něho jevily. Byl zádumčivý - zamlklý. Tak během 4 měsíců 3 byli přejeti a jeden se utopil.

Propuštění lesních zaměstnanců

Ve schůzi 21. února byla projednávána záležitost lesních zaměstnanců. Aby rentabilita lesa DůIňáka byla větší, doporučil, finanční komise, aby oba lesní zaměstnanci byli se zákonitým odbytným ze služby vypovězeni, a to hajný Jureček s odbytným 13 000 Kč a lesní Šrutek s odbytným 30 000 Kč.

Chodník k nádraží

Od vratimovského nádraží po levé straně trati býval chodník, kterého užívá větší část občanstva z horního Vratimova. Při rozšiření kolejnic byl tento chodnik zrušen a dodnes neobnoven. Dráha přesto, že dokazovala neoprávněnost toho chodníku protokolem sepsaným dne 31. března 1927 od zemských správ politických v Opavě a Brně se zavázala, že potřebný pozemek pro zřízení toho chodníku koupi a sice 1,5 m široký a předá jej obci, aby tato na něm zřídila svým nákladem chodník a jej udržovala. Poněvadž zřízení chodníku je nutné neboť pan Karel Paskovský další užívání svého pozemko nedovolí a také ohlásil, že průchod uzavře, usneslo se obecní zastupitelstvo na zřízení tohoto chodníku, resp. cesty již k projektovanému skladišti, kterého se obec již více než 30 let domáhá a sice chodníku o šířce 5 m a délce 312 m. Na výměnu za tento pozemek dává obec panu Paskovskému starou okresní cestu i se záhonem v délce reality jmenovaného. Dráha by pak zaplatila obnos za 1,5 m šířky a 312 m délky obci. Pro tento projekt se rozhodla většina obecního zastupitelstva.

Oslava 80. narozenin presidenta

Dne 8. 3. na oslavu 80. narozenin presidenta Masaryka konán. slavnostní schůze obecního zastupitelstva, ve které se usneslo všemi hlasy:

  1. Obec vysadí od okresní silnice kolem školy k Husovému sboru Masarykovo stromořadí nákladem asi 6 000 Kč.
  2. Obec zakoupí pro obecní knihovnu veškerá díla Masarykova za 2 000 Kč.
  3. Všem školním dětem věnuje vklad 10 Kč, místní peněžní ústavy věnují vkladní knížky, náklad obce 3 800 Kč.
  4. Všem místním chudým vyplatí se 6. 3. po 50 Kč, t. j. náklad 1600 Kč.
  5. Místním nezaměstnaným povoluje se 1 000 Kč.
  6. Pro školu měšťanskou, vyšší třídy obecné zakoupí se spisy jednající o velikém našem muži. Veškerý tento nákIad uhradí se z hotovosti obecní.
Vodovod,subvence

Ve schůzi dne 4. 4. člen výměř. ministerstva zdravotnictví, že byla povolena subvence na stavbu vodovodu ve výši 12 %

Vodovod, stavba

K dotazu Zemského úřadu v Brně ohledně stavby vodovodu, usnáší se obecní zastupitelstvo všemi hlasy na samostatné stavbě vodovodu, samostatné obstarání výpujčky a samostatné
vypsání stavby.

Chodník k nádraží

Ve schůzi dne 4. 4. učiněn dotaz, jak stojí záležitost chodníku od nádraží. Poněvadž pan Paskovský návrh na záměnu pozemku odvolává, nastal původní stav, že totiž dle protokolu ze dne 31. 3. 1927 dráha jest povinna chodník vykoupiti. Usneseno vyslat do Olomouce opětně deputaci k ředitelství státních drah, aby výkup se co nejdříve uskutečnil.

Ve schůzi (30. 5.) obecního zastupitelstva člen zápis ze dne 17. dubna 1930 sepsaný účastníky obce a zástupci ředitelství státních drah, aby výkop se co nejdříve uskutečnil.

Ve schůzi (30. 5.) obecního zastupitelstva čten zápis ze dne 17. dubna 1930 sepsaný účastníky obce a zástupci ředitelství státních drah v Olomouci ohledně výkupu potřebného pozemku od pana Paskovského pro zřízení 1,5 m širokého chodníku a byl všemi hlasy přítomných schválen. Tímto protokolem přebírá obec na sebe práce s postavením plotu a návozu, materiál dodá dráha.

Umístění chudobince

Zajímavé jest,jak se vyřešila otázka postaveni chudobince ve Vratimově, o této záležitosti se už tolikrát jednalo. Koupi lesa DůIňáku získala obec také starší budovu, hájovnu, ze které se zřídil chudobinec. Na nutné opravy, by bydlení bylo slušné a zdravotně nezávadné, povolilo zastupitelstvo 10 000 Kč. Dne 1. července 1930 nastěhovali se do chudobince obyvatelé ze školních sklepů po deseti letech. Tak skončila záležitost vybudováni chudobince, o které se tolikrát v obecním zastupitelstvo jednalo a usnášelo.

Spolek fotbalistů

Sportovní spolek fotbalistů jménem Meteor založen ve Vratimově 1930 a ve schůzi obecního zastupitelstva 30. 5. udělena mu byla subvence 1 200 Kč s podmínkou, že hřiště, když bude volné, propůjčováno bude školním dětem ke hraní za dozoru učitelů.

Cesta od Nového lesa

Občané z vratimovských zadků podali žádost o zřízení nové cesty, vedoucí od Nového lesa až ke Kusákovi, čís. 113. Záležitost nemohla se ihned vyříditi, musí se nejdříve vyšetřiti náklad na tuto cestu. To jsou následky nepředloženého povolováni staveb bez parcelačních plánů na vzdálených samotách, následky z toho pro obec se dostavuji, zřizování nových nákladných cest pro několik domovních, později elektrické vedení - osvětlení, vodovod, ačkoliv ve Vratimově je tolik stavebních míst soustředěných u kostela, u školy, u okresní silnice, blízko nádraží. Stavby na odlehlých dosud neobydlených samotách jsou nevhodné a ke škodě ostatních občanů - poplatníků a nevkusné. Takové roztroušené dědiny vidíme jen v polských krajích.

Vodovod, zadání a vypsání stavby

Stavba vodovodu byla vypsána do 10. 7. a přihlásilo se 10 oferentů, ze kterých zemský úřad v Brně sestavil terno. Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 23. července 1930 zadána byla stavba vodovodu firmě A. Kunz v Hranicíh, správně První moravské továrně na vodovody a pumpy v Hranicích, za obnos 1 225 184 Kč, jako firmě specialisované a osvědčené. Firma Kunz je sice proti nejlacinějšímu oferentu o 2,86 % dražší, obecní zastupitelstvo však dle výpisu veřejné soutěže není na nejnižší nabídnutí vázáno a rozdíl dle zadávacího řádu ministerstva zemědělství je přípustný. Mimo to zavazuje se firma Kunz, mimo kvalifikovaných sil, zaměstnávati místní nezaměstnané dělnictvo.

pokračování příště

Datum vložení: 9. 7. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2012 0:00
Autor: