Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 95.

Kronika města Vratimova, část 95.

rok 1947

Pro těžkou chorobu oční vzdal jsem se funkce obecního kronikáře od 1. ledna 1951. Ježto dle platných dosud předpisů zapisováno bylo do kroniky čtyři roky pozadu, odevzdal jsem koncept zápisů nově zvolenému kronikáři Rudolfu Kulhánkovi, aby jej po doplnění a úpravě do kroniky zapsal.

Albín Dobeš

Usnesením rady místního národního výboru městyse Vratimova v řádné schůzi dne 10. dubna 1951 konané, byl jsem pověřen dalším vedením Obecní kroniky ve smyslu výnosu Ministerstva informací a osvěty ze dne 30. 11. 1950, čís. 62.838/50-I/2, Sbírka oběžníků pro KNV, poř. čís. 1275/50-II.

Se vší vážností a odpovědností ujímám se této mně svěřené funkce a budu pokračovati v dalších zápisech do Obecní kroniky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a dle schválených připomínek M.NV a K.NV.

Zápisy za roky 1947–1950, které byly mi v konceptu bývalým kronikářem Alb. Dobešem odevzdány a členy Osvětové rady u MNV projednány, doplněny a schváleny dne 4. října 1951 jsou zapsány po mém životopisu.

Stručný životopis

Narodil jsem se 12. dubna 1901 v Nové Bělé, okres Ostrava. Můj otec byl hutníkem ve Vítkovických železárnách od svého mládí a padl jako vojín v první světové válce na ruské frontě r. 1916. Matka pocházela z chalupnické rodiny, vedla domácnost a vypomáhala rolníkům při polních a jiných pracích. Měl jsem dva bratry a jednu sestru. Bratr a sestra zemřeli na záškrtovou epidemii v roce 1908, takže na živu mi zůstal jenom jeden bratr. Školní vzdělání: obecná a 4 třídy měšťanské školy. Vyučen jsem zámečníkem. V roce 1932–33 absolvoval jsem kurs obchodních nauk, psaní na stroji. V roce 1936–37 prodělal jsem kurs První pomoci. V továrně na buničinu (celulosu) ve Vratimově začal jsem pracovati od dubna r. 1919 na různých odděleních, jelikož pro mladé vyučené dělníky nebylo k řemeslu místa. Po provedených zkouškách byl jsem tehdejší správou závodu přeřazen z provozu do kanceláře a to v druhé polovině roku 1936. Toho času (1951) jsem pověřen jako vedoucí odbytu a expedice. Jako občan městysu Vratimova jsem od r. 1934, kdy jsem se oženil s dcerou Leop. Chlupatého, obuvníka z čísla 254 a od té doby trvale se ve Vratimově usadil. Dříve bydlel jsem v Hrabůvce a denně dojížděl na kole do zaměstnání ve zdejším závodě. V Hrabůvce od r. 1919 byl jsem činným členem dobrovolného hasičstva a jeho jednatelem přes 9 roků. Jinak jsem se věnoval svému stálému sebevzdělávání, mám zájem o historii našeho národa i národů jiných, o dělnické hnutí, rád se zabývám fotoamaterstvím, miluji přírodu, ctím svou rodinu, děti, a mám rád všechny lidi dobré vůle. Na vyzvání Krajského národ. výboru v Ostravě zúčastnil jsem se kursu školení kronikářů ve dnech 26.–28. 8. 1951 na Hukvaldech.

Rudolf Kulhánek

1947
Dvouletý hospodářský státní plán

Tento rok se započal tím, že byl vládou vyhlášen dvouletý hospodářský státní plán obnovy a výstavby našeho státu, který byl německými okupanty – fašisty hospodářsky citelně narušen.

 

pokračování příště

Datum vložení: 6. 1. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2020 0:00