Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

MS Hubert

MS Hubert Vratimov

Historie, vznik a současnost

MS Hubert vzniklo 13.03.1976 v Restauraci Družstevník.
Před tímto datem probíhal výkon práva myslivosti odděleně ve dvou obcích - Vratimov a Řepiště.

Historie myslivosti v Řepištích

Myslivost na půdě obce Řepiště byla jistě prováděna už v dávných dobách. Právo myslivosti však bylo soustředěno v rukou šlechty a drobný člověk neměl právo k jejímu provozování. V Řepištích, jako v ostatních obcích, bylo právo myslivosti úzce spjato s vlastnictvím půdy. Pan František Metz, majitel velkostatku koupeného v roce 1910, ho prováděl na svých pozemcích až do roku 1934, kdy přešlo na nového majitele ing. Václava Viktoru. Na ostatních pozemcích koupil právo myslivosti v dražbě pan František Palok, který ho prováděl po dobu asi 30-ti let, až do roku 1923. Novou dražbou získal toto právo pan Urbánek, řezník ze Slezské Ostravy. Tomu však pro neplacení nájemného bylo odňato a v další dražbě ho získal místní občan pan František Kolář, který k jeho provozování přibral další společníky z části z řad místních občanů.

V té době se v obci vyskytovala hlavně zvěř srnčí, zajíci a velký počet koroptví. Bažant byl zvěří téměř neznámou a jeho chov byl založen uměle asi v roce 1926. Výjimečně se vyskytovala též zvěř černá, a kupříkladu na velkém honu v r. 1912, střelil paskovský občan v úseku lesa Zaryje 2 kusy této zvěře. Od té doby se černá zvěř v obvodu obce vyskytovala pouze zcela náhodně, avšak již nikdy nebyla střelena. V období protektorátu převzali obě honitby Němci a po osvobození v roce 1945 byl jejich národním správcem jmenován místní občan pan Josef Pawlas.

Nový duch do čs. myslivosti přinesl zákon číslo 225/1947 o jejím zlidovění. Podle něho byly na katastru obce vytvořeny dvě Lidové myslivecké společnosti, zejména z místních občanů - zájemců o myslivost. Jedna hospodařila na půdě polní, druhá a půdě lesní a právo myslivosti si pronajímaly od vlastníků pozemků. Novým zákonem byla též zdůrazněna povinnost chovu zvěře.

Rok 1963 je rokem značných změn v celostátním mysliveckém hospodaření. Nový zákon o myslivosti uveřejněný ve sbírce zákonů ČSSR ze dne 09.03.1962 udává za honitby souvislé honební pozemky, pokud mají výměru alespoň 500 ha.

Honitby, které této výměry nedosahují, mají být slučovány tak, aby vytvořily podmínky pro řádné myslivecké hospodaření. Protože výměra honiteb ani u LMS Státní les Sedliště, ani u LMS Řepiště nedosahovala 500 ha, byly tyto dvě sousedící honitby sloučeny v jediný honební celek pod názvem Myslivecké sdružení Řepiště. Nájemní doba pro všechny honitby byla stanovena na 10 let.

Historie myslivosti ve Vratimově a Horních Datyních

I v těchto obcích bylo v období feudalismu právo myslivosti výsadou šlechty. S příchodem kapitalistického společenského řádu přechází právo myslivosti do rukou vlastníků pozemků. První kroky k zlidovění myslivosti byly učiněny až v roce 1945. Záměr o zlidovění myslivosti vyvrcholil v roce 1947 vydáním zákona č. 225/1947 Sb. o myslivosti.

V roce 1950 vzniká ve Vratimově myslivecký kroužek ROH ve Vratimovských papírnách, který se sloučil se členy myslivecké jednoty. Tím byl položen základ vzniku myslivecké organizace.

Dne 06.12.1952 byly JNV v Ostravě schváleny stanovy " Myslivecké společnosti Vratimov a závodního klubu Vratimovských papíren". Této první myslivecké organizaci byla na území Vratimova a Horních Datyň pronajata honitba. Postoj veřejnosti i mnohých odpovědných pracovníků zastupitelských orgánů nebyl vždy správný. V roce 1962 byl vydán zákon č. 23/1962 Sb. o myslivosti, který odtrhuje právo myslivosti od vlastnictví pozemků a vztahuje je na užívání pozemků. Tím dochází k bouřlivému rozvoji myslivosti. Na území Vratimova a Horních Datyň se vytváří honitba, jejímž majitelem se stává JZD Vratimov. Z bývalé Myslivecké společnost Vratimov u závodního klubu ROH Vratimovských papíren vzniká k 01.01.1963 Myslivecké sdružení Vratimov.

Historie MS Hubert Vratimov

Rozhodnutím ONV zanikla ke dni 12.03.1976 myslivecká sdružení Vratimov a Řepiště. Dne 13.03.1976 v restauraci Družstevník v Řepištích bylo ustanoveno MS Hubert Vratimov, se sídlem ve Vratimově. Myslivecké sdružení vykonává právo myslivosti ve dvou honitbách, a to v honitbě JZD 25. února na katastru města Vratimova a v honitbě ÚLZ Šenov na katastru obce Řepiště. Členská základna čítala 48 členů. V tomto roce probíhaly od února do listopadu práce na výstavbě nové myslivecké klubovny, která měla nahradit klubovnu zničenou požárem 20.11.1971.

Při vzniku nových honiteb v roce 1993 byla ke stávajícímu MS přičleněna část honitby území Paskova a při této příležitosti přestoupili někteří členové z paskovského sdružení do MS Hubert.

Současnost MS Hubert Vratimov

V současné době MS Hubert Vratimov hospodaří v honitbě o výměře cca 1 000 ha, jejímž majitelem je HS Vratimov. Výkon práva myslivosti v pronajaté honitbě řídí výbor MS prostřednictvím mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže. Pro organizační zajištění prací v honitbě a péči o zvěř jsou členové MS zařazeni do úseků, které se starají o přidělenou část honitby. V úseku má člen i stálý host přidělené myslivecké zařízení, o které pečuje, provádí nezbytné opravy, popř. organizuje opravy a zodpovídá za vybudování nového zařízení na místě určeném vedoucím úseku a mysliveckým hospodářem. Zařazení člena i stálého hosta je v rámci možností zohledněno ve vztahu k bydlišti a možností přístupu do honitby. Úseky mají vedoucího, kterého do funkce schvaluje členská schůze.

Vedoucí úseku spolupracuje s předsedou MS, mysliveckým hospodářem a mysliveckou stráží, organizuje práci úseků, přikrmování zvěře, provádí dohled nad přikrmováním zvěře a sanaci krmných zařízení. Dohlíží na hospodárnost krmení. Do jednotlivých úseků jsou zařazeni všichni členové a stálí hosté, přičemž členové a stálí hosté starší 70- ti let mohou být všech povinností zproštěni.

Údaje byly čerpány z kroniky MS Řepiště, kterou vedl ing. Prudký Blahoslav, z kroniky MS Vratimov, kterou vedl ing. Miroslav Kupča a MS Hubert Vratimov, kterou vedl ing. Miroslav Kupča spolu s Petrem Bohačíkem a z knihy 700 let města Vratimova, vydané v roce 1974. (autoři článků v knize: ing. Kupča Miroslav a Lika Richard)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
1
30 1

Odkazy

Mobilní rozhlas

Hřiště s umělým trávníkem

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

 

Evropská databanka

Region Slezská brána

logo MAS Sleszská brána

RPoradenský, informační a diskusní server nejen pro osoby se zdravotním znevýhodněnímegion Slezská brána

Třiďte odpad

Nabídky práce v regionu