Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY V HORNÍCH DATYNÍCH


Provozovatel objektu : Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov,
IČ: 00297372

Zastoupena: Bc. Martin Čech

Zástupce provozovatele:

David Přibyl, správce

I. Využití tělocvičny

 1. Hlavní náplní využití tělocvičny je pravidelný sport.
 2. Sporty: badminton, volejbal, nohejbal, sálová kopaná, basketbal, cvičení pro ženy a děti, gymnastika, stolní tenis, florball, tělocvik žáků ZŠ Horní Datyně.
 3. Priority

Jednorázové sportovní akce (turnaje, sportovní akce, nepravidelné tréninky apod.) mají následující priority :

  a) turnaje a sportovní akce organizované městem Vratimov
  b) akce školy
  c) turnaje a sportovní akce organizované jiným organizátorem - TJ Horní Datyně, hasiči
  d) ostatní sportovní akce

II. Pravidelně se opakující akce, cvičení

 1. Zajednaná cvičení lze bezplatně stornovat do 12,00 hod. předchozího dne u správce.
 2. Sportovní akce. Tyto akce musejí být u provozovatele (zástupce provozovatele zažádány v časovém předstihu, aby mohly být vyeliminovány případné souběhy. Pozdější žádosti budou zařazovány do volných termínů.

III. Provozní doba

Tělocvična:

 • pondělí - pátek od 8.00 - 22:00
 • sobota - neděle - svátek od 8.00 - 20:00

Rozpis užívání tělocvičny je vyvěšen na stránkách města: www.vratimov.cz a dále na vstupních dveřích do objektu tělocvičny.

IV. Ceník

Tělocvična 250,- Kč/hod.

Hrací dobou ve tělocvičně se rozumí 45-50 minut, tak, aby bylo možno připravit hrací plochu pro další sporty.
Základní hrací jednotkou je minimálně 1 hodina, dále lze účtovat po ½ hodin.
Ceník je možno během provozu upravovat s ohledem na skutečné provozní náklady.

V. Zásady chování se v objektu a v jeho nejbližším okolí

 1. Dodržovat pokyny správce bez výjimky.
 2. Při každém vstupu do tělocvičny se cvičenci i jejich vedoucí ve vestibulu přezují a uloží obuv v přilehlé šatně, kterou je možno uzamknout. Klíče vydává správce. V tělocvičně je nutno používat čistou sálovou obuv, která nezanechá na podlaze stopy a šmouhy.
 3. V objektu se všichni chovají slušně, nepoškozují úmyslně zařízení, nepohybují se v prostorách, kde nemají co pohledávat, poslouchají příkazů správce.
 4. Neznečišťují okolí objektu ani objekt zevně.
 5. Zákaz kouření ve všech prostorách tělocvičny a jejího okolí.
 6. V tělocvičnách je zakázána konzumace jídla a nápojů ve skleněných obalech. Pokud vedoucí dovolí, aby cvičenci konzumovali nápoje, plně odpovídá za to, že nedojde k jejich rozlití a znečištění cvičebního prostoru.
 7. Hráči v tělocvičnách používají šatnu a WC uvnitř objektu. Šatnu lze uzamknout, klíče předá správce uživateli.
 8. Zákaz spouštění ventilačního systému. Obsluhuje pouze správce.
 9. Lékárnička je umístěna v šatně. Její použití je uživatel povinen nahlásit správci.
 10. Při porušení jakýchkoliv z výše uvedených pravidel chování je správce oprávněn uživatele vykázat bez náhrady z objektu.
 11. V prostorách tělocvičny je zakázáno používat nářadí, fotbalové míče a míče nevhodné do vnitřních prostor a zařízení, které by mohlo poškodit cvičební plochu, stěny, osvětlení a strop tělocvičny.
 12. Zákaz jakékoliv cvičební aktivity v prostorách nářaďovny, chodbě, šatně a sociálním zařízení.
 13. Je zakázáno vodit psy a jiná zvířata do vnitřních prostor objektu, skladovat jízdní kola apod.
 14. Zákaz manipulace s elektrickým zařízením

VI. Převzetí a předání objektu

 1. Uživatel si po úhradě pronájmu převezme od správce objektu klíče od šatny. Zkontroluje stav, případné zjištěné závady zapíše se správcem do provozního deníku, včetně času zahájení cvičení.
 2. Všichni uživatelé jsou povinni počínat si tak, aby nezpůsobili škodu na sportovním ani jiném zařízení a vybavení tělocvičny. Svévolná manipulace s vybavením tělocvičny je zakázána.
 3. Veškerá činnost a manipulace s vybavením se uskutečňuje pouze na pokyn správce. Zvlášť ohleduplně je nutno si počínat při činnostech a manipulaci s předměty, které by mohly poškodit podlahu tělocvičny.
 4. Případné zjištění závady nebo způsobení škody se musí neprodleně nahlásit správci.
 5. Správce zapisuje veškeré poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení tělocvičny do provozního deníku a do formuláře o škodní události a ohlašuje je provozovateli.
 6. Po ukončení správce s uživatelem zkontroluje stav objektu, zapíše stav do provozního deníku včetně odchodu.


Schváleno radou města dne 13. prosince 2010 svým usnesením č. 3/12.2 s účinností od 14. 12. 2010