Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Nakládání s odpady

Nakládání s bioodpady, textilním a oděvním odpadem ve městě Vratimově

Logo

 

 

 

 

NÁZEV PROJEKTU

Nakládání s bioodpady, textilním a oděvním odpadem ve městě Vratimově

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008365

 

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

 

Město Vratimov realizovalo projekt, jehož cílem je snížit produkci biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ve městě Vratimově, a to zavedením podpory domácího kompostování. Cílem projektu je zabránit vzniku 172,8 t BRKO, čímž se sníží jejich podíl ve směsném komunálním odpadu (SKO), a tím i množství BRKO ukládané na skládky.

Projekt přispěje k naplňování Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů, která pro ČR stanoví omezit ukládání BRKO na skládky do roku 2020, a to na úroveň 35 % produkce BRKO ve srovnání s rokem 1995.

Dále je cílem přispět k naplňování Plánu odpadového hospodářství města Vratimova 2018 - 2023 a Krajského plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 - 2025, který v opatřeních pro snížení maximálního množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky uvádí: Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob.

V rámci projektu bylo pořízeno 320 kompostérů o objemu 900 l, 1 štěpkovač a byla rozšířena stávající sběrná síť o další dva kontejnery na oděvní a textilní odpady.

 

Projekt byl realizován v letech 2019 – 2020

Celkové způsobilé výdaje projektu           1.662.001 Kč

Podpora OPŽP                                            1.412.701 Kč

Finanční spoluúčast příjemce                      249.300 Kč