Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

ZŠ Vratimov - virtuální realita

Projekt „ VIRTUÁLNÍ REALITA VE VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE VRATIMOV, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 192“

logo projektu

Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_037/0003018
Výše dotace: 2 610 497,05 Kč
Doba realizace: 9. 8. 2022 – 31. 12. 2024

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na Základní škole ve Vratimově, Masarykovo náměstí 192 v klíčových kompetencích (cizích jazycích a práci s digitálními technologiemi) a tím rovněž:

  • zlepšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce;
  • zvýšit adaptabilitu absolventů základní školy na potřeby trhu práce prostřednictvím rozšíření a zkvalitňování infrastruktury školy, prostřednictvím investic do odborné učebny s cílem posílit kvalitní vzdělávání;
  • posílit odolnost pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu díky pořízení nových, moderních technologií vč. HW, SW a technologie virtuální reality.

Projektem dojde k realizaci podporované aktivity Výzvy 37 IROP, Specifický cíl 4.1:

  • Aktivita: Základní školy (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) - vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  • Specifický cíl 4.1 je zaměřen na zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury.

Cíle projektu dle specifických pravidel IROP:

  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky.
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi.
  • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti cizího jazyka a práce s digitálními technologiemi.

Cíle bude dosaženo vybudováním nové mobilní učebny pro výuku cizích jazyků a informatiky především na 1. stupni a nákupem vysoce moderních učebních pomůcek včetně technologií s prvky virtuální reality. Veškeré vybavení podpoří a zefektivní výuku předmětů spadajících do klíčových kompetencí tj. cizích jazyků a informatiky.

informativní list projektu