Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Historie města

Informace o městě

Vratimov vznikl v době kolonizace Těšinska v 2. polovině 13. století. Jeho založení souvisí s kolonizační činnosti feudála Jana Baruta, pocházejícího ze starého šlechtického rodu Barutů, původně z Lužice.

Polohou patří město do Ostravské pánve. Území lze charakterizovat jako plochou pahorkatinu, která v západní části kolem řeky Ostravice dosahuje nejníže položených míst 236 m n. m. Charakter města se v průběhu století značně změnil. Zásadní změnu přináší výstavba továrny na celulózu - v 80. letech 19. století a rozvoj ostravského průmyslu.

Výstižným vyjádřením tradic města je jeho znak, na kterém je zobrazeno rádlo, představující nejstarší tradici - zemědělskou výrobu, dále ozubené kolo a role papíru, symbolizující historii výroby celulózy, papíru a hutní výrobu.

Současný Vratimov patří svou rozlohou 14,2 km2 ke středně velkým obcím do okresu Ostrava-město. Město se skládá ze dvou částí - vlastního Vratimova a Horních Datyň. Celkový počet obyvatel k 01.01.2018 je 7253. Vratimov patří k oblastem, které jsou silně poznamenány negativními účinky průmyslu na krajinu.

Město Vratimov vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu se Zákonem č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a podle ustanovení tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Město Vratimov plní úkoly jednak na úseku samostatné působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce,jednak na úseku přenesené působnosti ve správním obvodu stanoveném Vyhl. MV č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel správních obvodů pověřených obecních úřadů. Tento obvod tvoří Vratimov, Horní Datyně a Řepiště.

Ve Vratimově existuje poměrně rozsáhlá síť zařízení, sloužících občanům ke zdokonalení fyzických a duševních schopností. Kromě kulturního sřediska působí ve městě knihovna a svou činnost vyvíjí Dům dětí a mládeže a řada zájmových a společenských sdružení či spolků. V oblasti tělovýchovy slouží občanům areál, skládající se z otevřeného stadionu, koupaliště, tenisových kurtů, herny stolního tenisu, dále sokolovna s volejbalovým hřištěm, tenisová hala a v zime kluziště. K relaxaci občanů přispívá i prostředí příměstského lesa Důlňák a cyklostezky u řeky Ostravice.

Vratimov - historie názvu

Jméno se v historických podkladech zaznamenává takto:

  • 1305 Wrothimow (Praskova pozůstalost ve Statním archívu v Opavě)
  • 1598 na Vratimově (Zemské desky opavské 426)
  • 1688 in pago Ratimov, tj. "ve vsi Ratimov" (vizitační zprávy 564)
  • 1736 Ratimow (na otisku Komenského Mapy Moravy)
  • 1761 Ratimov (na titulním listě urbáře; Turek, soupis urbářů Severomoravského kraje, str. 69)
  • 1808 Rattimow (úřední lexikony)
  • 1885 Ratimov (úřední lexikony)
  • 1894 Rattimau, Ratímov (!) (úřední lexikony)
  • 1906 Rattimau, Ratimov (úřední lexikony)
  • 1924 Vratimov (úřední lexikony)

Znak

znak

Usnesením rady městského národního výboru z 30. ledna 1968 byl schválen znak podle návrhu akad. malíře Miroslava Karpaly, symbolizující těžký průmysl (kolo), papírny (bílý čtverec - list papíru) a zemědělství (radlice).

Popis znaku:

Na červeném štítě je zlaté kolo s dvanácti širokými zuby, uvnitř kola je bílý čtverec papíru a v něm zlatá stylizovaná radlice, směřující k levé straně.