Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Postup při zhotovení kanalizační přípojky v Horních Datyních

bližší informace...

ÚVODNÍ INFORMACE:

Město Vratimov na své náklady nechalo zpracovat projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek a občanům ji poskytne v elektronické podobě (nejlépe e-mailem nebo na CD).

Upozorňujeme, že projektová dokumentace k územnímu souhlasu není určená k provádění stavebních prací (není dostatečně podrobná a technicky vyřešená), k tomu slouží realizační dokumentace (je na každém stavebníkovi, jestli si danou dokumentaci zhotoví nebo jestli zhotoviteli postačí dokumentace k územnímu souhlasu).

Město Vratimov podalo žádost o vydání územního souhlasu na ty přípojky, na které vlastníci připojovaných nemovitostí (dále také „stavebníci“) dodali potřebné dokumenty. Ti, kteří nedodali potřebné dokumenty, budou muset o územní souhlas žádat samostatně vlastními silami.

Samotné připojení ke kanalizačnímu řadu bude možné až po zahájení zkušebního provozu (pravděpodobně v půlce září). Přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách města Vratimova, nebo bude sděleno na základě tel či e mailového dotazu.

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Po vydání ÚZEMNÍHO SOUHLASU, každý stavebník uzavře se spol. SMVAK (dále jen „provozovatel“) dodatek ke smlouvě (případně smlouvu) týkající se likvidace splaškových vod. Na kontaktním místě provozovatele (občané v Ostravě, Frýdku-Místku nebo v Havířově, právnické firmy ve Frýdku-Místku) podá stavebník vyplněnou Žádost o zřízení kanalizační přípojky včetně příloh:

 • Žádost o zřízení kanalizační přípojky (příloha č. 1 vyplněný vzor – příloha č. 2). Je třeba vyplnit i číslo vyjádření SMVAKu, které je uvedeno v projektové dokumentaci v dokladové části.
 • Projektová dokumentace:
 • Situační výkres předmětné přípojky (postačuje část se samotnou přípojkou + hlavička výkresu)
 • Technická zpráva včetně dodatku (je-li součástí PD)
 • Psané podélné profily
 • Vzorový příčný řez uložením potrubí
 • Charakteristický příčný řez
 • Vyjádření SMVAKu k projektové dokumentaci z dokladové části
 • Výpis z Katastru nemovitostí a snímek (stačí z webu). V případě, že máte k dispozici nějaký, i třeba starší, přímo z Katastru nemovitostí, předložte i ten)
 • Územní souhlas
 • Souhlas vlastníka kanalizace s napojením (bude vydán zároveň s územním souhlasem)
 • Plná moc (příloha č. 3) – v případě, že je více vlastníků připojované nemovitosti, doporučuje se zplnomocnit jednoho z vlastníků (platí i pro manžely), který bude ostatní zastupovat při jednání s provozovatelem  

FÁZE VÝSTAVBY KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

V této souvislosti důrazně upozorňujeme, že nebude možné do kanalizačních přípojek napojit dešťové vody, neboť se jedná o kanalizaci oddílnou, tedy pouze splaškovou. Dále provedení přípojky musí být vodotěsné a důkladně zdokumentované (fotodokumentace) a na každém lomu v trase musí být osazena šachtička, rovněž také po každých 30 m délky – toto je uvedeno v dodatku k Technické zprávě projektové dokumentace k územnímu souhlasu.

Potrubí od domu ke kanalizační stoce musí být z nových trub (nelze použít stávající potrubí).

Do jedné kanalizační přípojky může být napojena pouze jedna nemovitost! Provozovatel bude provádět kontrolu všech kanalizačních přípojek.

VÝSTAVBA

 • stavebník položí potrubí, nafotí všechny spoje a s identifikací (jméno, adresa, označení přípojky) odešle na e-mail kanalizaceFM@smvak.cz. Nemá-li e-mail, domluví se telefonicky s technikem provozovatele - p. Sládek, tel. 605 202 403 (v pracovní době)
 • provozovatel schválí pokládku potrubí
 • stavebník zasype potrubí dle projektové dokumentace a technických norem
 • následně stavebníka navštíví technik provozovatele, který provede zápis o provedené kanalizační přípojce, zákres přípojky a opíše stav vodoměru

Upozorňujeme, že stavebník při výstavbě kanalizační přípojky musí dodržet podmínky projektové dokumentace, územního souhlasu, technických norem a Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci, odvádění odpadních vod a udržování kanalizačních přípojek (příloha č. 4).

STAVEBNÍ FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE VÝSTAVBOU KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK:

Upozorňujeme, že toto nejsou doporučovaní zhotovitelé městem Vratimovem, ale pouze možní zhotovitelé, které umí kanalizační přípojku postavit. Vlastní výběr zhotovitele je v plné vůli a pravomoci budoucího vlastníka kanalizační přípojky. Konečný výběr zhotovitele kanalizační přípojky je na každém vlastníkovi kanalizační přípojky.

Zhotovitelé, např:

 • Navrátil Petr, Vratimovská 297, H-D, 606 384 069
 • Chillies group, p. Hudeček, +420 725 724 242
 • LS Bagry, p. Schwiedler, +420 777 585 689
 • SAMPE, p. Samiec, +420 603 846 202
 • EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Ing. Pavel Krutina, stavbyvedoucí, +420 609 709 603
 • KARO inženýrské sítě s. r. o., Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 26826470
 • SASYN & ELBL, s. r. o., Mírová 158, 739 32 Řepiště, IČ 27797716
 • Jan Slabý, Bártkova 996, 739 44 Brušperk, IČ 11540613
 • Jiří Duda – kanalizace, Radim Havránek - obchodní ředitel, mob.: +420 731 653 541, tel.: +420 596 237 967

 

Ve Vratimově 31.8.2015

Informace:

MěÚ Vratimov, Odbor investic
Pavel Hojgr, 595 705 932
e-mail: hojgr.meu@vratimov.cz

 

Přílohy:

Žádost o zřízení kanalizační přípojky (docx), (pdf)

Žádost o zřízení kanalizační přípojky - VYPLNĚNÝ VZOR (pdf)

Plná moc, spoluvlastníci domu (docx), (pdf)

Všeobecné podmínky (pdf)

Datum vložení: 31. 8. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2015 0:00
Autor: Správce Webu