Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Rada

Rada města Vratimova

Radní

Bc. Martin ČechBc. Martin Čech - starosta
Nezávislí - STAN
tel.: 595 705 950
tel.: 724 179 090
e-mail:
cech@vratimov.cz

Bc. David BöhmBc. David Böhm - místostarosta
PROVratimov nezávislí kandidáti
tel.: 595 705 951
tel.: 605 863 688
e-mail: 
bohm@vratimov.cz

Mgr. Daniel KašičkaMgr. Daniel Kašička
Nezávislí - STAN
tel.: 604 110 623
e-mail:
dkasicka@seznam.cz

Mgr. Radek NitkaMgr. Radek Nitka
PROVratimov nezávislí kandidáti
tel.:
e-mail: 
radek.nitka@gmail.com

Bc. Klára TidrichováBc. Klára Tidrichová
PROVratimov nezávislí kandidáti
tel.:
e-mail: 
k.tidrichova@seznam.cz

Radě města je vyhrazeno

 • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
 • plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
 • rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
 • vydávat nařízení obce,
 • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
 • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
 • na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,32b)
 • zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 • kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
 • stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
 • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
 • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.
 • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 • schvalovat organizační řád obecního úřadu,
 • plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
 • schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.