Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Evakuace

Zásady chování při evakuaci

Evakuace je jedním z opatření, které bude vydáno vždy, pokud nebude zajištěna ochrana osob v místech jejich pobytu jiným způsobem. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.

Evakuací se rozumí činnost k zabezpečení přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek u míst ohrožených mimořádnou událostí.

Evakuaci vyhlašují:

 • v místě zásahu vedoucí záchranné složky IZS, jednotlivé organizace
 • orgány obce

Důvodem pro vyhlášení evakuace může být:

 • nebezpečí zamoření chemickými látkami
 • povodeň nebo zátopová vlna
 • požár
 • teroristická hrozba
 • hrozící výbuch
 • stavební narušení objektu apod.

Po vyhlášení evakuace:

 • zachovejte klid a rozvahu
 • přesvědčte se, zda i vaši sousedé evakuaci vědí
 • připravte si nejnutnější věci, tzv. evakuační zavazadlo
 • podle časových možností zabezpečte zvířectvo, majetek a sledujte další pokyny, informace ve sdělovacích prostředcích apod.
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, krbech apod.
 • před opuštěním objektu uzavřete hlavní přívod vody, plynu a vypněte elektrický proud
 • opusťte s připravenými věcmi místo pobytu
 • svým přístupem buďte nápomocni k hladkému průběhu evakuace
 • dodržte pokyny složek IZS
 • zabraňte panice

Evakuační zavazadlo obsahuje:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky, svítilnu
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

Důležité upozornění:

Hejtman je za stavu nebezpečí (vyhlášen krizový stav) oprávněn nařídit mimo jiné i hlášení přechodné změny pobytu osob.

Pokyny pro občany v případě evakuace:

 • v případě samovolné evakuace (k příbuzným, známým apod.) jsou občané povinni změnu svého trvalého bydliště co nejrychleji nahlásit (telefonicky nebo písemně) na městský úřad Vratimov, tel.: 595 705 911, nebo na krizový štáb obce. Dále mohou použít formulář (formát PDF), který po vyplnění umístí na viditelné místo svého obydlí. Tím dáte najevo, že jste v bezpečí. Ulehčíte práci záchranným jednotkám.
 • v případě organizované evakuace obyvatel budou evakuované osoby soustředěné do evakuačních míst (tělocvičny, školy, ubytovny apod.) na nezbytně nutnou dobu, kde bude jejich evidence zajištěna a potom povinnost hlásit změnu trvalého pobytu pro ně neplatí.