Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Práva, povinnosti a pokuty

 

1) Mimořádné události

Orgány obce (dle ust. § 15 zákona č. 239/2000 Sb.) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva: organizují přípravu obce na mimořádné události podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS zajišťují varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím hospodaří s materiálem civilní ochrany poskytují HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce vedou evidenci a provádějí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací: (ust. § 16 zákona č. 239/2000 Sb.) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím
organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo starostou obce s rozšířenou působností evakuaci osob z ohroženého území obce organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dle ust. § 23 a § 24 zákona č. 239/2000 Sb.), pokud je krajský úřad zahrne do havarijního plánu kraje, nebo vnějšího havarijního plánu, jsou tyto povinny: bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady, zajistit vůči svým zaměstnancům dotčených předpokládanou mimořádnou událostí opatření dle tohoto zákona. Jsou v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a s jejich přípravou povinny: poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele zásahu nebo starosty obce nebo operačního a informačního střediska IZS, strpět vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky a do staveb a použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí a porostů, pokud jsou vlastníky nebo uživateli nemovitostí atd.  strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které mají ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup HZS kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav, atd.

Fyzické osoby (dle ust. § 25 zákona č. 239/2000 Sb.)Fyzická osoba pobývající na území ČR má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech.

Fyzická osoba je povinna: strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací, poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc, strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů, poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých či nebezpečných zvířatech, strpět umístění systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup HZS kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav atd.

Pokuty (dle ust. § 28 zákona č. 239/2000 Sb.)

Za nesplnění povinnosti může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit :

 • fyzické osobě pokutu do výše 20.000,- Kč,
 • právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 3.000.000,- Kč
2) Krizový stav

Orgány obce (dle ust. § 21 zákona č. 240/2000 Sb.)

Zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací, a proto za tímto účelem:

 • organizují přípravu obce na krizové situace
 • rozpracovávají úkoly krizového plánu kraje
 • poskytují HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje
 • shromažďují údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nacházejí se na správním území obce a předávají tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob
 • podílí se na zajištění veřejného pořádku
 • plní úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich řešení
 • seznamují právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

Starosta obce (dle ust. § 21 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb.)

 • odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny (dle ust. § 29 zákona č. 240/2000 Sb.) :

 • v případě výzvy příslušného orgánu krizového řízení se podílet při přípravě na krizové situace
 • strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu
 • na výzvu příslušného orgánu krizového řízení poskytnout věcné prostředky potřebné k řešení
 • na výzvu příslušného orgánu krizového řízení podílet se na přípravě na krizové situace a na zpracování krizových plánů
 • pokud plní opatření vyplývající z krizového plánu, tyto osoby dále zpracovávají plány krizové připravenosti
 • pokud správní úřad zahrne do krizového plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, ta je povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované údaje

Fyzické osoby (dle ust. § 31 zákona č. 240/2000 Sb.)
Fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku.

Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení je fyzická osoba povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady a další související údaje.

Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna:

 • uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci
 • hlásit přechodnou změnu svého pobytu v obci, v jejímž správním území bude pobývat
 • strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu
 • vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc
 • poskytnout požadované věcné prostředky

Pokuty (dle ust. § 34 zákona č. 240/2000 Sb.)

Za nesplnění povinnosti může orgán, který porušení zjistil, uložit :

 • fyzické osobě pokutu do výše 20.000,- Kč; poruší-li však povinnost v době krizového stavu, může jí uložit pokutu do výše 50.000,- Kč
 • právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 3.000.000,- Kč; poruší-li však povinnost v době krizového stavu, může jí uložit pokutu do výše 10 000000,- Kč
3) Požární ochrana

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění platných předpisů, je každý povinen:

 • počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek
 • při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc
 • ohlásit požár neodkladně v ohlašovně požáru, nebo jinak zabezpečit jeho ohlášení
 • provést opatření pro záchranu osob
 • pokud je to možné, uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření