Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Mám zájem o službu

Popis způsobu jednání se zájemcem o zavedení pečovatelské služby

Osoba (příp. její zástupce), která má zájem o poskytování pečovatelské služby města Vratimova musí osobně, písemně nebo telefonicky kontaktovat sociální pracovnici – koordinátora pečovatelské služby. Sociální pracovnice zahájí se zájemcem o poskytování pečovatelské služby jednání, které se zpravidla koná v místě budoucího poskytování pečovatelské služby. Vyslechne požadavky zájemce o službu, jeho očekávání a osobní cíle a předá mu informace o pečovatelské službě v takovém rozsahu, aby se mohl zájemce rozhodnout, zda chce tuto službu využít. V případě zájmu mu pomůže zvolit z nabídky úkonů péče a seznámí zájemce s Pravidly poskytování pečovatelské služby města Vratimova.

Prvním dokumentem při zahájení jednání o poskytování pečovatelské služby je formulář Žádost o zavedení poskytování pečovatelské služby, který obsahuje:

  • základní osobní údaje o žadateli
  • doplňující údaje
  • z jakého důvodu žadatel žádá o zavedení pečovatelské služby
  • jak se o pečovatelské službě dozvěděl
  • další důležité informace potřebné pro zavedení poskytování pečovatelské služby

(tento formulář je možné si stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení)

 

Popis způsobu uzavírání smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby

Sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby na základě osobního jednání s žadatelem o poskytování pečovatelské služby připraví Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Se zněním Smlouvy žadatele seznámí tak, aby porozuměl celému obsahu a účelu Smlouvy. Při souhlasu se zněním Smlouvy a Pravidel pro poskytování pečovatelské služby města Vratimova stvrzují uzavření Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby svými podpisy žadatel a poskytovatel.

 

Popis způsobu ukončení poskytování pečovatelské služby

  1. Ukončením činnosti Poskytovatele
  2. Úmrtím uživatele
  3. Písemnou dohodou smluvních stran
  4. Výpovědí danou Uživatelem - uživatel může smlouvu o poskytování pečovatelské služby vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní dny a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy byla výpověď poskytovateli doručena.
  5. Výpovědí danou Poskytovatelem - poskytovatel může smlouvu o poskytování pečovatelské služby vypovědět pouze z důvodů uvedených ve smlouvě. Výpovědní lhůta činí 7 kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživateli doručena.