Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Program podpory kastrace koček

Rada města schválila PROGRAM PODPORY KASTRACE KOČEK VE VRATIMOVĚ, který je spuštěn od 1. 4. 2024. Prostřednictvím tohoto programu přispívá Vratimov majitelům koček na kastrace formou peněžního daru. Cílem programu je zabránit nárůstu opuštěných a toulavých koček na území města. Žádost o peněžní dar si můžete stáhnout níže.

Pravidla pro poskytování peněžních darů občanům na provádění kastrace koček:

  1. Peněžitý dar je příspěvek na úhradu kastrace koček a kocourů na území města Vratimov. Je poskytnut pouze fyzickým osobám starším 18 let s trvalým pobytem ve městě Vratimov.
  2. Doklady o úhradě kastrace předkládají žadatelé osobně na finančním odboru MěÚ Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov, kancelář č. 2 nebo č. 4, kde vypíší formulář „Žádost o poskytnutí peněžitého daru“. Osobní údaje na dokladu o úhradě kastrace musí být totožné s osobními údaji žadatele.
  3. Povinnou přílohou žádosti o poskytnutí peněžitého daru je originál dokladu za provedený veterinární úkon, tzn. kastraci kočky nebo kocoura ve veterinární ordinaci. Veterinář musí mít platné osvědčení, musí být člen komory veterinářů a musí mít číslo na razítku (veden na stránkách komory).
  4. Jednotlivý žadatel může v jednom kalendářním roce žádat o dar na kastraci více koček, a to formou jednotlivých žádostí, nebo hromadně jednou žádostí na více koček najednou. Jednotlivému žadateli bude poskytnut příspěvek na kastraci max. 5. koček v jednom kalendářním roce. Pro posouzení počtu uplatňovaných koček za daný kalendářní rok je rozhodující datum přijetí žádosti podle bodu 2. 
  5. Výše peněžitého daru je 400 Kč na kočku i kocoura.
  6. Peněžitý dar je možné poskytnout pouze v kalendářním roce, kdy byla podle dokladu provedena kastrace.
  7. Peněžitý dar v daném kalendářním roce bude poskytován pouze do vyčerpání objemu finančních prostředků, určených pro zajištění programu, nerozhodne-li Rada města Vratimov jinak.
  8. Výplatním dnem je stanoven úřední den pondělí a středa, 8:00–11:30, 12:30–17:00 h. Posledním termínem pro vyplacení daru v kalendářním roce je první středa v měsíci prosinci nebo do vyčerpání dané částky na kalendářní rok.

Dokumenty ke stažení:

Upozorňujeme, že občané při požadavku na vyplacení příspěvku musí předložit svůj občanský průkaz k prokázání totožnosti a ověření trvalého pobytu, který dle pravidel „Peněžitého daru“ musí být na území města Vratimov a dále, že občanům bude proplacen příspěvek pouze po předložení originálu dokladu o zaplacení za provedenou kastraci zvířete, který si poskytovatel peněžitého daru ponechá pro potřeby vedení účetnictví. V případě potřeby bude žadateli z dokladu pořízena kopie. Pokud žadatel odmítne ponechat originál dokladu poskytovateli, stává se toto důvodem pro nevyplacení daru. Program podpory kastrace koček ve Vratimově byl schválen Radou města Vratimov dne 20.03.2024 usnesením č. 24/27.