Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VRATIMOV

Článek I. - VSTUP DO PROSTORU KOUPALIŠTĚ
 1. Denní rozvrh provozu bazénu je u vchodu do areálu koupaliště, na informační tabuli v blízkosti pokladny.
 2. Vstup do prostorů areálu je dovolen pouze na platnou vstupenku nebo s permanentkou. Prodej vstupenek a permanentek do areálu začíná 5 minut před otevřením zařízení a končí 1 hodinu před jeho ukončením. Ceny vstupného jsou zveřejněny u pokladny. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 3. Dětem mladším 10 let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 4. Při hromadných akcích v areálu bazénu a jiných sportovních aktivit není vstup bez dozoru oprávněných osob (trenér, učitel, vedoucí) z bezpečnostních důvodů povolen.
 5. Pokladní má povinnost odmítnout vydání vstupenek při naplnění max. kapacity areálu nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen přístup.
 6. Koupání je povoleno POUZE v elastických přiléhavých plavkách bez kapes a kovových doplňků nebo v plaveckých šortkách.
Článek II. – VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY KOUPALIŠTĚ
 1. Do areálu nemají přístup a jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob. Jsou to především lidé, kteří jsou napadeni infekčním příznakovým i bezpříznakovým onemocněním. Rovněž osoby, které jsou v tzv. karanténě, by mohli během inkubační doby šířit infekční onemocnění.
 2. Vstup do areálu může být odepřen také osobám u kterých je patrno, že by svou návštěvou narušili pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a je-li jejich chování v rozporu s mravními společenskými zásadami. Např. lidé podnapilí, odpuzující nehygienickým pachem a vzhledem, pod vlivem návykových látek.
 3. Z prostoru areálu může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného i ten návštěvník, který i přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu. V krajním případě, dle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zákrok policii ČR.
 4. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními a jinými přenosnými chorobami a děti do věku jednoho roku. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
Článek III. – PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ
POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY KOUPALIŠTĚ
 1. Každý návštěvník areálu je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců, kteří jsou osobně odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí. Návštěvník se smí pohybovat v prostorách areálu po dobu vyznačené na platné vstupence nebo permanentce.
 2. Doba pobytu začíná zakoupením vstupenky a končí odchodem návštěvníka, případně souběžně se  zavírací dobou areálu koupaliště.
 3. Patnáct minut před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazén, aby se mohli do uzavření areálu osprchovat, osušit a obléci.
 4. Své věci nenechávejte bez dozoru. Správa koupaliště neručí za vzniklé ztráty. Nalezené věci odevzdejte v pokladně areálu.
 5. Návštěvníci používají převlékáren v areálu koupaliště. Před vstupem na bazénovou plochu přecházejí návštěvníci přes brodítko a řádně se osprchují.
 6. Hloubky vody bazénu jsou zřetelně označeny. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo nedokonale plavou, smí se koupat jen s použitím nadlehčovací pomůcky a při doprovodu dospělé osoby. (děti)
 7. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned přivolat plavčíka. Místnost ošetřovny je zřetelně označena zeleným křížem. První pomoc se poskytuje zdarma. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu nebere správa areálu odpovědnost.
 8. Správa koupaliště nenese žádnou odpovědnost za škody , poranění a úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné odpovědné osoby.
Článek IV. – V AREÁLU KOUPALIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO
 1. Zdržovat se v prostorách areálu bez platné vstupenky. Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví, do prostorů určených pro personál a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.
 2. Hlučně se projevovat a rušit tím okolí, volat o pomoc bez příčiny
 3. Plivat do vody a na ochoz bazénu, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a jakýmkoliv způsobem znečisťovat prostory areálu. Používat v bazénu šampony a jinou kosmetiku, používat skleněné nádoby k jakémukoliv upotřebení. Odhazovat jehly a jiné ostré předměty, které mohou způsobit zranění.
 4. Kouřit a konzumovat jídlo v prostoru bazénové plochy za brodítky (v bezprostřední blízkosti bazénu), nosit na sobě různé ostré předměty ohrožující bezpečnost vlastní i jiných návštěvníků.
 5. Do areálu je zakázán vstup jakéhokoliv zvířectva, hlavně psů.
 6. Zákaz vstupovat do areálu s kolem, které je možno odstavit na místě k tomu určeném.
 7. Vyžadovat od pracovníků areálu služby, odporující provoznímu řádu.
 8. Neuposlechnout zákazu a pokynů zaměstnanců areálu. Následkem je napomenutí, nebo u zvláště závažných případů vykázání z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
 9. V celém areálu je zákaz běhání a skákání do bazénu z podílných stran mimo startovací bloky č. 3 a č. 4
Článek V. – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Rozvrh provozní doby areálu „LETNÍHO KOUPALIŠTE“ a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována u vchodu do areálu případně u pokladny.
 2. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení celého areálu, aby nedocházelo k jeho poškozování.
 3. Stížnosti a přání týkající se zaměstnanců, provozu nebo stavu zařízení, mohou návštěvníci napsat do Knihy přání a stížností, která je uložena na pokladně.
 4. Tento návštěvní řád areálu je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 5. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společenského prostředí sloužícího všem k oddechu, rekreaci a sportu.

V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH

Záchranná služba: 155
Ohlašovna požáru: 150
Policie ČR: 158
Policie Vratimov: 596 732 189

Poruchy:
Elektrický proud: 558 611 130
Plyn: 1239
Voda: 840 111 125