Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VRATIMOV

Tento Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků letního koupaliště Vratimov a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Článek I. - VSTUP DO AREÁLU KOUPALIŠTĚ

 1. Otevírací doba koupaliště je vyvěšena u vchodu do areálu koupaliště (dále také areál) v blízkosti pokladny a na webových stránkách města www.vratimov.cz.
 2. Vstup do prostorů areálu je dovolen pouze s platnou vstupenkou nebo s permanentkou.
 3. Prodej vstupenek a permanentek do areálu začíná 5 minut před otevřením zařízení a končí 1 hodinu před jeho ukončením. Ceny vstupného jsou zveřejněny u pokladny a na webových stránkách města. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 4. Vstup a výstup je zajištěn samoobslužnými turnikety a mechanickou brankou pro imobilní občany (odemyká ji obsluha pokladny).
 5. Dětem mladším 10 let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 6. Při hromadných akcích v areálu bazénu a jiných sportovních aktivitách není vstup bez dozoru oprávněných osob (trenér, učitel, vedoucí) z bezpečnostních důvodů povolen.
 7. Pokladní má povinnost odmítnout vydání vstupenek při naplnění max. kapacity areálu nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen přístup.
 8. Pokladní je oprávněná vyžadovat průkaz od osoby, která vyžaduje slevu na vstupném, a to k prokázání oprávněného nároku na slevu.

Článek II. – VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY KOUPALIŠTĚ

 1. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo přímo Policii ČR.
 2. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními a jinými přenosnými chorobami a děti do věku jednoho roku.

Článek III. – PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY KOUPALIŠTĚ

 1. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, nebo v plaveckém úboru. Vhodným plaveckým úborem se rozumí plavky z nesavého přiléhavého materiálu nebo volné šortky nejlépe z nesavého materiálu, bez kapes a jakýchkoliv kovových doplňků a ozdob, v délce nad kolena.
 2. Děti od 1 do 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou nebo plaveckých plenách a pod neustálým dohledem dospělé osoby.
 3. Každý návštěvník areálu je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců (ostraha, plavčík, správce, pokladní, aj.), kteří jsou osobně odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí a jsou označeni oděvem zaměstnavatele. Návštěvník se smí pohybovat v prostorách areálu po dobu vyznačené na platné vstupence nebo permanentce.
 4. Doba pobytu začíná zakoupením vstupenky a končí odchodem návštěvníka, případně souběžně se zavírací dobou areálu koupaliště.
 5. Patnáct minut před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazén.
 6. Své věci nenechávejte bez dozoru. Správa areálu neručí za vzniklé ztráty. Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v uzamykatelných schránkách u vstupu do areálu.
 7. Předměty nalezené v prostoru areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi, nebo v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 8. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu, nebo majetku ostatních osob.
 9. Před vstupem do všech bazénů a vodních atrakcí je nutné, aby návštěvník přešel přes brodítko a provedl očistu těla pod sprchou.
 10. Hloubky vody bazénu jsou zřetelně označeny. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo nedokonale plavou, smí se koupat jen s použitím nadlehčovací pomůcky a při doprovodu dospělé osoby.
 11. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned přivolat plavčíka. Místnost ošetřovny je zřetelně označena zeleným křížem. První pomoc se poskytuje zdarma. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu nenese provozovatel areálu odpovědnost.
 12. V případě bouřky či jinak ohrožujících klimatických podmínek je návštěvník povinen opustit bazény.
 13. Areál je střežen kamerovým systémem se záznamem.

Článek IV. – V AREÁLU KOUPALIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO

 1. Zdržovat se v areálu bez platné vstupenky, vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví, do prostorů určených pro zaměstnance areálu a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.
 2. Hlučně se projevovat a rušit tím okolí, volat o pomoc bez příčiny, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat kolem bazénů, skákat do vody kromě tomu určených míst, provozovat organizované plavání v rámci běžného provozu.
 3. Plivat do vody a na ochozy bazénů, vyplachovat si ústa nebo nos ve vodě, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a jakýmkoliv způsobem znečisťovat areál.
 4. Kouřit ve všech prostorách vč. bufetů, mimo kuřáckého koutku v areálu, který je označen.
 5. Donášet a konzumovat vlastní alkoholické nápoje.
 6. Vstupovat do prostoru bazénů a vodních atrakcí se žvýkačkou.
 7. Vnášet do areálu skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 8. Odkládat jízdní kola, koloběžky mimo místa k tomu určenému.
 9. Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující Návštěvnímu a provoznímu řádu.
 10. V celém areálu je zákaz běhání a skákání do bazénu mimo startovací bloky č. 3 a č. 4.

Článek V. – ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU

 1. Do areálu nemají přístup a jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob. Jsou to především lidé, kteří jsou napadeni infekčním příznakovým i bezpříznakovým onemocněním. Rovněž osoby, které jsou v tzv. karanténě, by mohli během inkubační doby šířit infekční onemocnění.
 2. Vstup do areálu může být odepřen také osobám, u kterých je patrno, že by svou návštěvou narušili pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a je-li jejich chování v rozporu s mravními společenskými zásadami. Např. lidé podnapilí, odpuzující nehygienickým pachem a vzhledem, pod vlivem návykových látek.
 3. Do areálu mají zvířata zákaz vstupu.

Článek VI. – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Rozvrh provozní doby areálu letního koupaliště a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována u vchodu do areálu případně u pokladny.
 2. Stížnosti a přání týkající se provozu, zaměstnanců nebo stavu zařízení, mohou návštěvníci napsat do Knihy přání a stížností, která je uložena na pokladně nebo u správce koupaliště.
 3. V případě náhlého zhoršení počasí návštěvníkům nenáleží vrácení vstupného.
 4. Tento návštěvní řád areálu je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu.
 5. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společenského prostředí sloužícího všem k oddechu, rekreaci a sportu.

Článek VII. - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vstupem do výše uvedených prostor bere návštěvník na vědomí, že provozovatel provádí záznam, shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a návštěvník s tímto shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů pomocí kamerového systému vyjadřuje svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zároveň si je vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účel zpracování osobních údajů:br V souladu s §5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zajištění bezpečnosti, ochrany života a zdraví návštěvníků a ochrany jejich majetku, jakož i majetku provozovatele. Tyto osobní údaje budou zachovány maximálně po dobu 30 dní ode dne jejich pořízení.

Prohlášení provozovatele:
Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s provozovatelem a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 01.06.2022 a byl schválen radou města usnesením č. j. 66/32 ze dne 19.05.2022.

Důležité telefonní kontakty:
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
IZS: 112
Policie Vratimov 974 728 711 nebo 604 127 288
Správce koupaliště: 608 595 273
Vlastník a provozovatel: 595 705 927 nebo 595 705 911

 

Návštěvní řád (formát PDF)