Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY V HORNÍCH DATYNÍCH

Vlastník a provozovatel:
Město Vratimov

Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov, IČ 00297372

Správce:
David Přidal, tel.: 604 922 445,
v zastoupení Věra Kuchařová, tel.: 703 989 517

Provozní doba:
po - pá 07:00 - 22:00
so, ne (svátky) 07:00 - 20:00

Rozpis hodin pronájmů využití tělocvičny uveřejněn na www.vratimov.cz

GPS poloha:
49.7650156N, 18.3547619E

1. Využití tělocvičny

 1. Hlavní náplní využití tělocvičny je pravidelná sportovní činnost.
 2. Druhy sportovní činnosti: badminton, volejbal, nohejbal, sálová kopaná, basketbal, jóga, cvičení pro ženy a děti, gymnastika, stolní tenis, florbal, tělocvik žáků ZŠ Horní Datyně.
 3. Priority využití tělocvičny:
  • a) turnaje a sportovní akce organizované městem Vratimov
  • b) akce školy
  • c) turnaje a sportovní akce organizované jiným organizátorem – TJ Horní Datyně, SDH Horní Datyně
  • d) ostatní sportovní akce.

2. Zásady chování v objektu a v jeho nejbližším okolí

 1. Dodržovat pokyny správce tělocvičny bez výjimky.
 2. Před vstupem do tělocvičny se uživatelé přezouvají a převlékají v šatně, kterou je možné uzamknout. Klíče od šatny vydává správce.
 3. Vstup do tělocvičny je možný pouze v čisté obuvi, která nezanechává na podlaze stopy a šmouhy.
 4. V objektu tělocvičny a v jeho okolí se všichni chovají slušně, nepoškozují úmyslně objekt nebo jeho zařízení, nepohybují se v jiných než pronajatých prostorách tělocvičny, šatny a hygienického zázemí.
 5. V celém objektu tělocvičny a přilehlých prostorách je přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek.
 6.  V prostorách tělocvičny je zakázána konzumace potravin a nápojů ve skleněných obalech. Pokud vedoucí skupiny dovolí konzumaci, pak je plně odpovědný za to, že nebude docházet k znečištění prostor nebo vybavení tělocvičny.
 7. V prostorách tělocvičny je přísný zákaz manipulace s regulačními a ovládacími prvky, vč. elektroinstalace (rozvodné skříně, vytápění, vzduchotechnika, apod.), vyjma zaškolené obsluhy zařízení.
 8. Lékárnička je umístěna v šatně. Její použití je uživatel povinen nahlásit správci.
 9. V prostorách tělocvičny je zakázáno používat nářadí, fotbalové míče a jiné míče nevhodné pro použití ve vnitřních prostorách, které by mohly poškodit prostor nebo zařízení tělocvičny.
 10. V prostorách mimo tělocvičnu jsou zakázány jakékoliv sportovní aktivity.
 11. Do prostor tělocvičny je zakázáno vodit psy nebo jiná zvířata a parkovat zde jízdní kola nebo koloběžky.
 12. Za osobní věci návštěvníků provozovatel tělocvičny nezodpovídá.
 13. Před vstupem do prostor tělocvičny je povinen nájemce seznámit uživatele s provozním řádem tělocvičny.
 14. Uživatel tělocvičny odpovídá v plné výši za škody způsobené provozovateli tělocvičny. Případnou vzniklou škodu je nájemce či uživatel povinen nahlásit správci a dohodnout s ním způsob narovnání.
 15. Při porušení jakýchkoliv z výše uvedených pravidel chování je správce oprávněn uživatele vykázat z objektu bez náhrady.
 16. Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem je přestupkem ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů a může být podle uvedeného zákona postihováno.

3. Převzetí a předání objektu

 1. Nájemce si po úhradě pronájmu převezme od správce objektu klíče od šatny. Zkontroluje stav, případné zjištěné závady zapíše se správcem do provozního deníku, včetně času zahájení cvičení.
 2. Všichni uživatelé jsou povinni počínat si tak, aby nezpůsobili škodu na sportovním ani jiném zařízení a vybavení tělocvičny. Svévolná manipulace s vybavením tělocvičny je zakázána.
 3. Veškerá činnost a manipulace s vybavením se uskutečňuje pouze na pokyn správce. Zvlášť ohleduplně je nutno si počínat při činnostech a manipulaci s předměty, které by mohly poškodit podlahu tělocvičny.
 4. Případné zjištění závady nebo způsobení škody se musí neprodleně nahlásit správci.
 5. Správce zapisuje veškeré poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení tělocvičny do provozního deníku a do formuláře o škodní události a ohlašuje je provozovateli.

Důležité kontakty

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Tísňová linka 112
Správce tělocvičny 604 922 445

Vlastník a provozovatel tělocvičny

(město Vratimov)

595 705 927

Pokud se setkáte s poškozováním objektu tělocvičny nebo jeho zařízení, neprodleně to oznamte policii na linku 158 nebo správci tělocvičny na tel.: 604 922 445.

Provozní řád tělocvičny byl schválen radou města 28.11.2022 svým usnesením č. 2/32 s účinnosti od 01.01.2023.

Bc. Martin Čech, v. r.
starosta