Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Provozní řád

Provozní řád hřiště

Travnaté fotbalové hřiště Vratimov

Vlastník a provozovatel hřiště:

Město Vratimov
Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
IČ: 00297372

Správce hřiště:

tel. 775 475 148

Provozní doba hřiště:

07:00 h až 21:00 h

GPS poloha:

49.7720031N, 18.3171419E

Hřiště je určeno pro tyto sporty:
 • Fotbal
 • Atletika

Hřiště není určeno pro jiné sporty, pokud nebude dopředu dohodnuto se správcem areálu a vlastníkem hřiště.

Technické parametry hřiště:
 • Specifikace povrchu fotbalového hřiště: travnatý fotbalový trávník
 • Rozměry hřiště: 100 x 66 m (lajnování)

1) Všeobecná ustanovení

 1. Tento provozní a návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele sportoviště a také pro diváky v areálu.
 2. Hřiště smí být používáno jen v souladu s tímto provozním řádem a platnými právními předpisy.
 3. Za běžnou údržbu hřiště zodpovídá provozovatel.
 4. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
 5. Uživatel hřiště je povinen dbát pokynů provozovatele či správce hřiště a dodržovat opatření směřující k zajištění životnosti trávníků, tj. zejména využívat trávník rovnoměrně a dbát zákazu vstupovat do brankoviště apod.
 6. Provozovatel nebo jím pověřený správce areálu je oprávněn uzavřít na určitou dobu sportoviště nebo jeho část a v odůvodněných případech i přerušit právě probíhající provoz, a to zejména v případě nepříznivých klimatických podmínek nebo vyskytnuvší se závadě, která by ohrožovala život či zdraví osob na sportovišti. Případy omezení, včetně rezervací sportoviště, správce areálu oznámí vyvěšením u vchodu do sportovního areálu, příp. informuje uživatele hřiště.
 7. Na hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o veřejné hřiště, je proto potřeba zaplatit nájemné dle platného ceníku.
 8. Uživatelé, kteří užívají hřiště na základě smlouvy o dlouhodobém nebo krátkodobém nájmu, uzavřené s provozovatelem nebo správcem areálu, mají přednostní právo užívat sportoviště dle rozpisu stanoveného smlouvou.
 9. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště.
 10. Za plynulý provoz odpovídá správce hřiště.
 11. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
 12. Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen správce hřiště dle Ceníku hřiště.
 13. Veškerá neorganizovaná činnost prováděná ve sportovním areálu probíhá na vlastní nebezpečí a věcí rodičů nebo doprovodu nezletilých dětí je poučit je o možných nebezpečích. Za úrazy související s užíváním hřiště nenese provozovatel zodpovědnost.

2) Dodržování pořádku na hřišti a na tribunách

 1. Dodržování pořádku na hřišti a okolo hřiště sleduje a vlastními pokyny k realizaci provozního řádu usměrňuje správce areálu nebo pověřená osoba od nájemce hřiště v době svých zápasů, tréninků. Správce areálu či pověřená osoba je oprávněna vykázat osoby nerespektující provozní řád a pokyny správce.
 2. Každý uživatel sportoviště (platí i pro diváky na tribuně a v okolí) je povinen:
  • a) chovat se tak, aby neohrožoval život a zdraví své či jiných osob;
  • b) chovat se tak, aby nezpůsobil škodu na majetku, nepoškozoval plochu a vybavení sportoviště a neznečisťoval sportoviště (k provozování všech druhů sportů musí být používáno sportovní nářadí, sportovní pomůcky, sportovní oděv a obuv, které neznečistí prostor sportoviště, nezpůsobí škodu na sportovišti a ani ostatním účastníkům;
  • c) ohlásit správci areálu každou škodu, kterou způsobí na sportovišti a sdělit při tom osobní údaje a projednat způsob náhrady škody;
  • d) uhradit škodu, kterou způsobí v souvislosti se svou činností na sportovišti.
 3. V prostorách hřiště a na tribunách a okolí je zakázáno jakékoliv znečišťování plochy nebo poškozování majetku. Zejména platí zákaz:
  • vstupu osob, které nemají co do činění s uživatelem, nájemcem či provozovatelem hřištěm
  • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
  • nošení sklenic a skleněných nádob všeho druhu
  • manipulace s ostrými předměty
  • jízdy na kole
  • vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby
  • vstupu a užívání hřiště mimo vyhrazenou provozní dobu
  • přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa 
  • konzumace alkoholických nápojů (kromě piva)
  • vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek
  • kouření v prostorách hřiště a tribuny
  • rozdělávání ohně a manipulace s ním
  • vstupu se zvířaty
  • V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám, divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze v určených prostorách provozovatelem hřiště nebo organizátorem zápasu.
  • Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a ani jinak nesmí omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
  • Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.
 4. Bezpečný provoz hřiště
  • Kromě nalajnovaných čar se herní prostor vyznačuje přenosnými kloboučky (ne nástřiky).
  • Při manipulaci s přenosnými brankami a vybavením je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození nebo vytržení trávníku. Branky nesmí být do trávníku kotveny hřeby ani nijak jinak pevně ukotveny. Případné umístění přenosných branek v areálu hřiště bude průběžně měněno z důvodu rovnoměrného zatížení hřiště a pro kvalitnější údržbu hřiště.
 5. K vstupu na sportoviště smí být použito pouze neuzamčených vrátek. Je zakázáno lezení přes ploty a podlézání plotů, lezení na sloupy oplocení a ostatní konstrukce sportoviště.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené v prostoru sportoviště a jejich případnou ztrátu.

3) Ustanovení pro nájemce

 1. Nájemce se smí zdržovat na sportovišti pouze po dobu, na kterou má sjednaný nájem a který na tuto dobu zaplatil nájem. Po tuto dobu nesmí být omezován (zejména jinými občany) vyjma situací, které jsou v souladu s tímto provozním řádem (např. ohrožení bezpečnosti).
 2. Nájemce přebírá sportoviště nebo jeho části a stejně tak vybavení písemně záznamem v záznamníku správce areálu, kde ve vlastním zájmu uvede veškerá před nájmem zjištěná poškození, a to i poškození vlivem klimatických podmínek. Nejsou-li zjištěna žádná poškození, příslušná kolonka se proškrtne. Po ukončení nájmu sportoviště provede správce areálu převzetí a kontrolu poškození a zjištěná poškození zaznamená v záznamníku.
 3. V případě nejasností či sporů nepřevezme nájemce sportoviště nebo jeho část a záznam nepodepíše.

Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze hřiště vykázat.

Nedodržování ustanovení tohoto provozního řádu nebo jiná porušení občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městskému úřadu ve Vratimově nebo Policii České republiky.

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Tísňová linka 112
Správce hřiště 775 475 148
Vlastník a provozovatel hřiště (město Vratimov) 595 705 927 nebo 595 705 911

Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem je přestupkem ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., zákona o odpověsnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů a může být podle uvedeného zákona postihováno.

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, neprodleně to oznamte policii na linku 158 nebo správci hřiště na tel. 775 475 148.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 01.09.2021 a byl schválen radou města usnesením č. j. 50.40 ze dne 26.08.2021

 

Provozní řád - formát PDF