Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Zaměstnanci

Odbory a zaměstnanci městského úřadu

 

 

Všeobecné náplně činnosti odborů

Odbory zabezpečují činnosti na úseku samostatné a přenesené působnosti. Vykonávají činnosti v rozsahu stanoveném právními předpisy, organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy.

Odbory na úseku samostatné působnosti:

 • Plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města a rady města, připravují materiály pro zasedání zastupitelstva města a schůze rady města v souladu s jednacími řády těchto orgánů.
 • Napomáhají příslušným výborům zřízeným zastupitelstvem města a komisím zřízeným radou města v jejich činnosti.
 • Poskytují informace týkající se samostatné působnosti města podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zabezpečují ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Prošetřují a vyřizují stížnosti, písemné návrhy a podněty občanů, dále posuzují a vyřizují petice. Řídí se přitom vydanými vnitřními směrnicemi určující postup při vyřizování stížností a petic.
 • Podílí se na zpracování obecně závazných vyhlášek města a nařízení města.
 • Připravují návrh rozpočtu města za příslušné odvětví a s finančním odborem spolupracují při provádění změn rozpočtu.
 • Zabezpečují úkoly vyplývající z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
 • Zabezpečují spisovou, archivní a skartační službu v souladu s příslušnými předpisy a vydaným spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Vratimov.
 • Odpovídají za úplnost majetku uvedeného na inventárních seznamech a za řádnou péči o něj a jeho nepřemisťování. Ohlašují neprodleně příslušné pracovnici začleněné do odboru sekretariátu jeho poškození, ztrátu nebo závady.

 

Sekretariát

 • Koordinuje přípravu a doručení materiálů pro jednání zastupitelstva města a rady města a zodpovídá za zkompletování a uložení zápisu, usnesení a všech podkladů z jejich jednání.
 • Zajišťuje příjem, oběh a odesílání písemností. Přijímá a eviduje došlou e-mailovou poštou a poštu došlou datovou schránkou. Obsluhuje telefonní ústřednu.
 • Přijímá a eviduje podané stížnosti a petice.
 • Zabezpečuje centrální spisovou, archivní a skartační službu v souladu s příslušnými předpisy a pokyny.
 • Zodpovídá za zveřejňování písemností na úředních deskách, včetně jejich evidence o termínech vyvěšení a sejmutí.
 • Vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy v rámci CZECHPOINT.
 • Zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb.
 • Eviduje originály veškerých objednávek, smluv a dohod uzavřených s Městem Vratimov.
 • Připravuje podklady pro jednání zájmové komise.

 

Bc. Martin Čech - starosta

- tel.:

595 705 950

724 179 090

- e-mail: cech.meu@vratimov.cz
- patro: 3
- dveře č.: 19

 

Bc. David Böhm - místostarosta

- tel.:

595 705 951

605 863 688

- e-mail: bohm.meu@vratimov.cz
- patro: 3
- dveře č.: 19

 

Ing. Renáta Mičulková - tajemnice

- tel.:

595 705 952

604 208 462

- e-mail: miculkova.meu@vratimov.cz
- patro: 3
- dveře č.: 21

 

Bc. Alena Knyblová - referent (podatelna, ověřování, CzechPOINT)

- tel.: 595 705 911
- e-mail: knyblova.meu@vratimov.cz
- patro: 3
- dveře č.: 22

 

Drahomíra Nejtková - referent (sekretariát)

- tel.:

595 705 953

739 124 273

- e-mail: nejtkova.meu@vratimov.cz
- patro: 3
- dveře č.: 19

 Odbor finanční

 • Zajišťuje sestavování rozpočtu města, včetně úvěrových finančních operací, provádí prognózu příjmů a výdajů města.
 • Zpracovává ekonomické rozbory, analyzuje výsledky hospodaření města, připravuje rozpočtová opatření a podklady pro jednání finančního výboru zastupitelstva města.
 • Kontroluje hospodaření města a jím zřízených rozpočtových a příspěvkových organizací dle schváleného rozpočtu, provádí finanční kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vykonává státní správu na úseku místních poplatků v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a státní správu na úseku daní v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vede mzdovou agendu pro zaměstnance městského úřadu.
 • Spravuje všeobecnou pokladní správu, zajišťuje výběr a výplaty hotovostních plateb.
 • Vede účetní evidenci příjmů a výdajů, provádí fakturaci a úhrady plateb.
 • Zpracovává daňová přiznání za Město Vratimov.
 • Vykonává komplexně agendu výherních hracích automatů.
 • Zabezpečuje inventarizaci majetku města.
 • Eviduje podklady týkající se rozpočtů Svazků obcí.

 

Mgr. Ing. Pavel Janků - vedoucí

- tel.: 595 705 912
- e-mail: janku.meu@vratimov.cz
- patro: 1
- dveře č.: 2

 

Ing. Markéta Bezecná - referent (účetnictví)

- tel.:

595 705 914

604 591 255

- e-mail: bezecna.meu@vratimov.cz
- patro: 1
- dveře č.: 4

 

Barbora Emma Franková, DiS. - referent (pokladna, místní poplatky)

- tel.:

595 705 916

736 461 226

- e-mail: frankova.meu@vratimov.cz
- patro: 1
- dveře č.: 4

 

Jolana Holubová - referent (faktury)

- tel.:

595 705 915

775 099 110

- e-mail: holubova.meu@vratimov.cz
- patro: 1
- dveře č.: 4

 

Ing. Jaroslava Novotná - referent (mzdová účtárna, finanční kontrola)

- tel.:

595 705 913

605 484 099

- e-mail: novotna.meu@vratimov.cz
- patro: 1
- dveře č.: 3

 Odbor sociálně-správní

 • Vykonává státní správu na úseku matriky, vede ohlašovnu a správní řízení ve věci rušení trvalých pobytů.
 • Zajišťuje agendu ztrát a nálezů.
 • Sestavuje volební seznamy, rozhoduje o zápisu voliče do volebního seznamu a vydává volební průkazy.
 • Vykonává státní správu na úseku dávek hmotné nouze v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (péče o rodinu s dětmi, tělesně postižení, nezaměstnaní, staří občané) a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Na úseku samosprávy zajišťuje pečovatelskou službu na území města.
 • Zajišťuje konzultační činnost při umisťování občanů do domova pro seniory a nestátních organizací a dále spolupracuje při zajišťování následné péče, vyřizuje poskytování příspěvků z rozpočtu města.
 • Plní povinnosti převedené na obce Magistrátem města Ostravy v návaznosti na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vykonává státní správu na úseků přestupků. Zabezpečuje technicko – administrativní činnost komise pro projednávání přestupků. Vypracovává zprávy a informace o pověsti občanů.
 • Vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy v rámci CZECHPOINT.
 • Připravuje podklady pro jednání kontrolního výboru zastupitelstva města a pro bytovou a sociální komisi.
 • Plní úkoly na úseku školství a kultury.
 • Zajišťuje správu počítačové sítě městského úřadu a dále administraci softweru spisové služby GINIS. Vytváří, zpracovává a aktualizuje webové stránky města.
 • Zodpovídá za funkčnost digitální telefonní ústředny.
 • Vede evidenci skladu materiálových zásob pro chod městského úřadu včetně nákupu.

 

 Mgr. Erika Herzová - vedoucí

- tel.:

595 705 921

776 548 135

- e-mail: herzova.meu@vratimov.cz
- patro: 3
- dveře č.: 20

 

Ing. Petr Holuša - referent (IT, web)

- tel.:

595 705 943

770 124 630

- e-mail: holusa.meu@vratimov.cz
- patro: 3
- dveře č.: 18

 

Iveta Kaňáková, DiS. - sociální pracovnice, koordinátorka pečovatelské služby

- tel.:

596 732 441

607 225 927

- e-mail: kanakova.meu@vratimov.cz
- adresa: Dům s pečovatelskou službou, Frýdecká 205, 739 32 Vratimov
- patro.: 1

 

Bc. Jitka Langrová - sociální pracovnice

- tel.:

595 705 923

776 548 165

- e-mail: langrova.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 11

 

Bc. Alice Miková - sociální pracovnice

- tel.:

595 705 924

770 136 122

- e-mail: mikova.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 12

 

Marie Obstová - referent (matrika, evidence obyvatel)

- tel.:

595 705 925

770 124 158

- e-mail: obstova.meu@vratimov.cz
- patro: 1
- dveře č.: 1

 

Mgr. Šárka Šalamounová - referent (přestupky, hasiči, tržiště)

- tel.:

595 705 920

770 123 572

- e-mail: salamounova.meu@vratimov.cz
- patro: 1
- dveře č.: 3a

 Odbor investic a údržby obecního majetku

 • Eviduje a smluvně upravuje nakládání s bytovými a nebytovými prostorami v majetku města, spravuje agendu zálohových plateb za služby a nájem, provádí jejich vyúčtování. Připravuje podklady pro vymáhání pohledávek. Vede seznam uchazečů o byt.
 • Zadává a dozoruje investiční akce města a připravuje s tím související výběrová řízení.
 • Zpracovává žádosti o státní dotace, zajišťuje administrativu za účelem vydání „rozhodnutí“ o přidělení finanční dotace včetně závěrečného vyhodnocení čerpání dotačních prostředků.
 • Zajišťuje údržbu obecního majetku.
 • Plní úkoly v samostatné působnosti na úseku vodního hospodářství, kanalizace, zemědělství a lesnictví, dopravy, územního rozvoje.
 • Zodpovídá za aktualizaci pasportu místních komunikací a mostů.
 • Zajišťuje státní dozor nad místními a účelovými komunikacemi. Vykonává státní správu na úseku místních komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Provádí kontrolu provedených prací, které byly smluvně zadány Vratimovským službám spol. s r. o. včetně kontroly fakturace.
 • Zajišťuje provoz a údržbu městského koupaliště.
 • Plní úkoly na úseku požární ochrany, civilní obrany, povodňových a jiných krizových opatření.
 • Připravuje podklady pro jednání stavební a dopravní komise.

 

Bc. Daniel Filip - vedoucí odboru

- tel.:

595 705 931

776 548 197

- e-mail: filip.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 7a

 

Pavlína Fiedorová - referent (nájmy bytů, pronájmy nebytových prostor, správa sportovišť a koupaliště)

- tel.:

595 705 934

737 875 468

- e-mail: fiedorova.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 8b

 

Petr Holub, MBA - referent (údržba komunikací)

- tel.:

595 705 933

724 179 167

- e-mail: holub.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 7b

 

Ing. Hana Martyčáková - referent (kanalizace, inženýrské sítě v majetku města)

- tel.:

595 705 932

721 350 367

- e-mail: martycakova.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 7c

 

Mgr. Daniela Mročková - referent (silniční správní úřad - zvláštní užívání MK, uzavírky MK, zábory, připojení sousední nemovitosti), (silniční správní úřad – opravy a údržba komunikací, dopravní značení)

- tel.:

595 705 933

770 194 150

- e-mail: mrockova.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 7b

 

Mgr. Ludmila Potášová - referent (správa majetku – byty, nebytové prostory)

- tel.:

595 705 930

723 636 254

- e-mail: potasova.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 9

 

Bc. Beáta Petrová - referent (správa majetku – nebytové prostory)

- tel.:

595 705 927

776 548 253

- e-mail: petrova.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 9

 

Bc. Dagmar Rájecká - referent (veřejné zakázky, dotační projekty)

- tel.:

595 705 917

724 179 166

- e-mail: rajecka.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 7c

 

Bc. Dalibor Zecha - referent (pozemky města, věcná břemena, záměry prodeje, pronájmu)

- tel.:

595 705 922

776 548 502

- e-mail: zecha.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 8a

 

 Odbor výstavby a životního prostředí

 • Zajišťuje činnost obecného stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zajišťuje činnost speciálního stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Koordinuje zpracování a realizaci územního plánu města Vratimova a zároveň i jeho změny.
 • Vydává koordinovaná stanoviska v souladu s vydanou vnitřní směrnicí městského úřadu.
 • Provádí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a na úseku ochrany ovzduší v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Má na starosti odpadové hospodářství města v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zajišťuje ochranu přírody a krajiny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vede evidenci zeleně v majetku města, zajišťuje její průběžnou údržbu a zajišťuje realizaci náhradní zeleně.
 • Provádí kontrolní činnost v souladu se zákonem č. 326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zajišťuje odchyt volně pobíhajících psů.

 

Ing. Renáta Palacká - vedoucí

- tel.:

595 705 941

608 001 074

- e-mail: palacka.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 14

 

Mgr. Roman Baran - referent (životní prostředí)

- tel.:

595 705 926

770 124 156

- e-mail: baran.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 10

 

RNDr. Ivana Hranická - referent (životní prostředí)

- tel.:

595 705 956

776 548 389

- e-mail: hranicka.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 10

 

Renáta Kubíčková - referent (stavební úřad, k.ú. Řepiště)

- tel.:

595 705 928

775 475 147

- e-mail: kubickova.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 15

 

Bc. Lenka Podešvová- referent (stavební úřad, k.ú. Horní Datyně)

- tel.:

595 705 940

775 475 146

- e-mail: podesvova.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 13

 

Bc. Šárka Svěnčíková - referent (stavební úřad, k.ú. Vratimov)

- tel.:

595 705 942

775 475 145

- e-mail: svencikova.meu@vratimov.cz
- patro: 2
- dveře č.: 13