Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Upozornění občanům, kteří umísťují svou kanalizační přípojku v pozemcích města Vratimova (lokalita Horní Datyně)

Vážení občané Horních Datyň, následující informace se týká Vás, kteří umísťujete svou kanalizační přípojku v pozemku města Vratimova.

V roce 2015 jste uzavřeli s městem Vratimovem „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky“, na základě které byl vydán územní souhlas k výstavbě Vaší kanalizační přípojky.

Rada města rozhodla, že v případě že svou kanalizační přípojku stavebně zrealizujete a ke kanalizační síti se připojíte do 30.04.2016 (původní termín byl 31.10.2015, na základě posunu termínu zahájení zkušebního provozu se posunul i termín Vašeho napojení), bude tato služebnost poskytnuta bezplatně. V opačném případě se bude postupovat dle zásad pro zřizování věcných břemen schválených radou města č. 39/5 dne 18.1.2013.

Z toho vyplývá, že pro bezplatnou služebnost je nutné provést napojení Vašeho domu na kanalizační síť do 30.4.2016. Po realizaci přípojky (po uzavření smlouvy s provozovatelem – SMVAKem a její realizaci) postupujte dle uzavřené smlouvy.

POSTUP:

  • občan uzavře smlouvu s provozovatelem kanalizace (SMVAK Ostrava, a.s.)
  • občan vybuduje kanalizační přípojku
  • občan provede zaměření kanalizační přípojky a vyhotoví technický podklad pro vyznačení služebnosti inženýrské sítě (geometrický plán), vyhotoví vlastní smlouvu a zašle městu Vratimov písemnou výzvu k uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jejíž přílohou bude vyhotovený geometrický plán
  • do 6 měsíců od uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod (se SMVAK Ostrava a.s.) vyzve město k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
  • město do 60 dní od výzvy smlouvu uzavře
  • občan vloží smlouvu do katastru nemovitostí


Poznámky:

  • Náklady spojené s vyhotovením Vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, vč. správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí hradí občan
  • práva odpovídající služebnosti inženýrské sítě budou zřízena: 
  • bezúplatně v případě, že budoucí oprávněná (občan) připojí svou kanalizační přípojku ke kanalizačnímu řádu do dne (původně - 31.10.2015) 30.04.2016 (RM 20/2015 ze dne 15.9.2015)
  • za úplatu, pokud k napojení na kanalizaci dojde po termínu stanoveném v odst. 6 tohoto článku. Výše úplaty v tomto případě bude stanovena dle zásad pro zřizování věcných břemen schválených radou města dne 18.1.2013 č. 39/5.

 

Ve Vratimově 29.03.2016

Informace:
MěÚ Vratimov, Odbor investic
Pavel Hojgr, 595 705 932
e-mail: hojgr.meu@vratimov.cz

Datum vložení: 29. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2016 0:00
Autor: