Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Pojmy a zákony

Mimořádná událost

 • škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace, krizový stav

 • mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Integrovaným záchranným systémem (IZS)

 • se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Záchranné práce

 • činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, vedoucí k přerušení jejich příčin.

Likvidační práce

 • činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Ochrana obyvatelstva

 • zajištění plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku.

Evakuace

 • činnost k zabezpečení přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek u míst ohrožených mimořádnou událostí.

Požár

 • každé nežádoucí hoření, při kterém by mohlo dojít nebo došlo k usmrcení či zranění osob, zvířat nebo ke škodám na materiálních hodnotách či životním prostředí.

Únik nebezpečných látek

 • nekontrolovatelný únik hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek do životního prostředí.

Ukrytí

 • rozumí se využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva.

Nouzové přežití

 • zajištění základních životních potřeb fyzických osob, které umožňují přežít krizový stav bez vážné újmy na zdraví.

Varování

 • souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění obyvatelstva na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, vyžadující opatření na ochranu obyvatelstva a majetku.

Vyrozumění

 • souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení, právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám podle havarijních nebo krizových plánů.

 

Základní právní normy

 

Základní právní normy

Právní předpis – název

Právní předpis - popis

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,

o bezpečnosti České republiky, v platném znění

Zákon č. 239/2000 Sb.,

o integrovaném záchranném systému, v platném znění

Zákon č. 240/2000 Sb.,

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění

Zákon č. 241/2000 Sb.,

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 219/1999 Sb.,

o ozbrojených silách České republiky, v platném znění

Zákon č. 222/1999 Sb.,

o zajištění obrany České republiky, v platném znění

Zákon č. 353/1999 Sb.,

o prevenci závažných havárií, v platném znění

Zákon č. 254/2001 Sb.,

o vodách (vodní zákon), v platném znění

Zákon č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně, v platném znění

Zákon č. 128/2000 Sb.,

o obcích, v platném znění

Zákon č. 129/2000 Sb.,

o krajích, v platném znění

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.,

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb.,

o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných prací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů, v platném znění

Vyhláška MŠMT

kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění

Vyhláška č. 380/2002 Sb.,

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, v platném znění

Vyhláška č. 328/2001 Sb.,

o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, v platném znění