Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 106.

Kronika města Vratimova, část 106.

rok 1949

Oslava slavnostní schůze MNV na VŘSR

2. listopadu konala se slavnostní schůze MNV na oslavu Velké říjnové socialistické revoluce za přítomnosti všech členů MNV, zástupců Akčního výboru Národní fronty, přátel Čsl. sovět. přátelství, Sokola, Svazu čsl. mládeže, škol, učitel. sboru, závodu Vratimov a další. Věcným a výstižným pro-jevem předsedy MNV Vavrečky byla zhod-nocena veliká zásluha Sovětského svazu o naše osvobození, jako důsledek Říjnové re-voluce. Provolána sláva Sovět. svazu, J. V. Stalinovi a presidentu Gottwaldovi.

Přejmenování Osvětové komise na Lidovou akademii

V prosinci byla z nařízení ministerstva školství a osvěty přejmenována Místní osvětová komise na Lidovou akademii. Osvětová komise (rada) byla zrušena a její majetek přechází na Lidovou akademii. Úkolem nově utvořené Lid. akademie je veškerá osvětová - kulturní činnost za širo-ké spolupráce učitelů a kulturních pracov-níků Nár. fronty.

Zakoupení promítací zvukové aparatury

V tomto roce byla zakoupena zvuková promítací aparatura na úzký film za Kč72.000,-. Na úhradu přispěl určitou částkou MNV a všechny místní organizace Národní fronty.

Ředitel továrny

Slíva Old.30. září byl ministerstvem lesního a dře-vařského průmyslu jmenován ředitelem továrny Slíva Oldřich, chemik, rodák z Ra-kovce u Vratimova.

Přejmenování továrny a přičlenění závodu Jana Vašíčka

Od 1. ledna je opět továrna pojmenována na: Vratimovské papírny, národní podnik. Vláda provedla tento název proto, že závod je nyní samostatnou jednotkou jako podnik a byl přičleněn k němu závod kartonážka u řeky Ostravice, bývalý majitel Vašíček Jan.Továrna zaměstnávala 493 zaměstnance a kartonážka 31 zaměstnance, celkem pod-nik 524.

Protistátní činnost – společnost „Buchaly“

V tomto roce na podzim byla bezpečnost-ními orgány odhalena protistátní činnost za vedení bývalého příslušníka Stráže národní bezpečnosti Bouchala z obce Hrabové. Do této činnosti byli zapojeni: Stránský, důstojník býv. čsl. armády, manžel majitelky usedlosti z Vratimova čís.Suchánek, bývalý příslušník Stráže nár. bezp., vyučený stolář z Vratimova.

pokračování příště

Datum vložení: 12. 4. 2021 9:05
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2021 9:10
Autor: Správce Webu