Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 107.

Kronika města Vratimova, část 107.

rok 1950

Státní matriky

Od 1. ledna t. r. byly zřízeny a založeny státní matriky. Farní úřady všech nábož. církví byly zbaveny povinnosti vésti matriky a tento úkol převzal stát, tudíž Místní národní výbory. Prvním matrikářem u MNV byl Radou ustanoven Dobeš Albín, a první zapsané narozené dítě do matriky je Zdenka Grobařová, narozena 16. ledna 1950 z domu čís. 438.

Rovněž první občanský sňatek uzavřel Jan Slíva, tajemník MNV s Boženou Vašíčkovou, úřednicí MNV dne 14. ledna 1950.

Taktéž první zemřelý je zapsán Eduard Šodek, nar. 17. února 1888. Zemřel 13. ledna 1950.

Pro konání občanských sňatků instalována vkusná a důstojná obřadní síň v učňovské škole, kde dříve byla škola německá u strouhy. Později do této budovy přesídlil i Místní národní výbor. Zásluha o zřízení sňatkové obřadní síně patří plnou mírou Josefu Vavrečkovi, předsedovi MNV. Sňatky novomanželů provádí předseda MNV a matrikář.

Postavení radnice

V lednu bylo opět v Radě MNV jednáno o postavení radnice, která pro vzrůstající počet obyvatel ve Vratimově je nutná, jelikož dosavadní umístění v národní škole naprosto nevyhovuje.

Tělocvičná jednota Sokol

5. února na valné hromadě tělocvičné jednoty SOKOL byla tato jednota pojmenována na Závodní sokolskou jednotu Vratimovských papíren.

Studny na vodu u Dulňáku

Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, nár. podnik, postavily na pokraji lesa „Dulňáku“ a v jeho blízkosti studny pro zásobování vodou blízkého tábora mládeže , kde je ubytováno na 2.500 osob, kteří přijeli ze všech částí republiky k budování Nových hutí.

Ustavení přípravného výboru pro založení Jednotného zeměděl. družstva

V březnu byl založen přípravný výbor pro založení Jednotného zemědělského družstva s těmito členy:

Slíva Josef, kovozemědělec s 2,92 ha půdy
Kubala Frant. – „ – 1,78 – „ –
Kuča Boh. 0,60 – „ –
Piskoř Štěpán 0,95 – „ –
Drahaňovský Boh., zahradník
Šodková Marie z čísla 348 0,48 – „ –
Kogut Stanislav 0,28 – „ –
Michenka Frant. 3,00 – „ –
Adamus Josef 0,49 – „ –
Pastor Václav 1,23 – „ –
Kupka Eduard 0,14 – „ –
Vašíček Leopold z čís. 114 5,00 – „ –

Celková výměra činí asi 17 ha zemědělské půdy. Na výzvu MNV pomáhalo velmi účinně při jarních, žňových i sklizňových prací u zemědělců i na statku vítkovických železáren.

Zakoupení autostříkačky pro místní požární sbor

Koncem května byla Místním národním výborem zakoupena autostříkačka s celou výstrojí pro hasičský sbor městyse Vratimova a dne 16. 7. se konala slavnost trvání 40 let hasič. sboru ve Vratimově a autostříkačka za patronátu MNV předsedou Vavrečkou Josefem, který má veliké zásluhy o pořízení moderní stříkačky, předána svému účelu.

Likvidace starých domků

V létě byly se schválením, MNV zbourány staré, již neobyvatelné domky, a to: Kaloče Antonína čís. 120 a Pavlického Štěpána čís. 39.

Zvolení předsednictva komunál. podniků

V srpnu zvoleno předsednictvo komunálních podniků, a sice: Glac Antonín, Přeček Jaroslav, Kosňovský Jan, Mlýnek Emil a Vlast. Pouchlý.

 

pokračování příště

Datum vložení: 4. 5. 2021 8:19
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2021 8:29
Autor: Správce Webu