Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova - část 38.

Kronika města Vratimova - část 38.

Úmrtí

Dne 10. září 1932 zemřel bývalý majitel hostince čís. 36 Josef Paskovský. V mladých letech byl úředníkem cukrovaru v Kunčicích nad Ondřejníkem. Pohřeb se konal 13. 9. 1932, zemřel po krátké nemoci ve věku 78 let. Byl v širém okolí velmi známý a oblíbený. Zastával v obci více čestných funkcí, byl po několik období obecním radním (před převratem). Asi 12 let předsedou místním školní rady, 39 let předsedou kostelního konkurenčního výboru a dlouhou dobu předsedou společenstva hostinských okresu frýdeckého. Jeho pohřeb byl nádherný. Ve Vratimově i ve frýdeckém okrese zůstane mu zachována na dlouhou dobu čestná památka.

Rozpočet pro rok 1933

Situace pro rok 1933 je špatná, továrně byla výdělková daň snížena na 4.080 Kč, tedy o 12.000 Kč. Dne 8. listopadu 1932 projednávalo obecní zastupitelstvo o rozpočtu pro rok 1933, který bylo nutno snížiti.

Celková potřeba obnáší 287.152 Kč.
Příjem 94.992 Kč.
Nekrytá potřeba 192.160 Kč.

Usneseno vybírati 200% obecních přirážek na daň činžovní a 300% na ostatní daně. Zůstává celkem nekryto 106.209 Kč a bude o tento schodek požádáno ze zemského vyrovnávacího fondu.

Zápůjčky

Obecní zastupitelstvo se usneslo všemi hlasy schváliti krátkodobé zápůjčky a sice 260.000 Kč na dostavení vodovodu, 35.000 Kč na splátku a úroky ve spořitelně ve Slezské Ostravě a 10.000 Kč na zálohu za projekt kanalizační a schválena další výpůjčka 15.000 Kč na investiční práce pro nezaměstnané.

Stavba obecní cesty a mostu

Již ve schůzi konané 29. dubna 1932 bylo zásadně odhlasováno stavěti od Řondka novou cestu a můstek vedoucí z okresní silnice přes mlýnský náhon k nádraží. 20 místních nezaměstnaných najde při této stavbě práci, ministerstvo sociální péče povolilo subvenci 15.000 Kč. Obecní zastupitelstvo usneslo se ve schůzi konané dne 16. října 1931 aby byl vypracován projekt a rozpočet na stavbu této nové obecní cesty a zadával tuto práci panu Wébrovi. Rozpočet na stavbu této cesty a mostu obnáší 131.000 Kč a za vypracování projektu a rozpočtu účtuje firma Weber 7.600 Kč. Potřebný obnos bude uhrazen zápůjčkou u Všeobecného pensijního ústavu v Praze. K žádosti jmenovaného ústavu se částka 350.000 Kč nechá pojistiti na realitách lesa Důlňáku a na vodních dávkách obecních. Dle soukromých zpráv ze zem. úřadu má se se stavbou co nejdříve začíti, aby místní nezaměstnaní našli co nejdříve práci. Stavba provede se veřejnou soutěží pod řízením obecní rady. Na tuto stavbu cesty podáno bylo v době ofertní 6 nabídek. Nejlacinější byl ofert Ing. Krysy na 70.205 Kč, který dle rozpočtu se sníží o 540 Kč. Stavba zadána tomuto oferentu a má se začíti i vzdor podaným rekursům ihned se stavbou cesty. Na parc. 106/1 od hlavní brány tovární až k německé škole, cesta postoupena továrně, zříká se obec veškerých práv, jako stezky, průhonu dobytka a cesty vozové. Obec nahradí veškeré vydání spojené se záměnou a výkupem potřebného pozemku.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 10. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 10. 2014 0:00
Autor: