Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 60.

Kronika města Vratimova, část 60.

Rok 1938

Koupaliště

V letní době stal se Vratimov cílem tisíců výletníků, kteří se do naší obce chodili koupat. Před desíti lety začlo toto koupání z nepatrných začátků nabývati stále větších rozměrů až v r. 1933 a později dostoupily návštěvy přírodního koupaliště v řece Ostravici v neděle a svátky více než 10 000 osob. Také každým rokem byly případy utopení. Tyto četné návštěvy koupaliště podnítily podnikavé hostinské ku zřizování prodejních stánků. Hostinští Josef Šodek, Karel Paskovský a Monika Jurečková-Hrdá vystavěli na koupališti stálé prodejní budky a dělali v nich dobré obchody. Žel, že toto hromadné koupání v přírodním terénu, porostlém křovinami a navštěvované i nevázanými lidmi, nepovzneslo nikterak veřejnou mravnost. Po této stránce bylo mnoho stížností.

Mezinárodní poměry se zhoršily do té míry, že vyzbrojené Německo docela otevřeně vyhrožovalo svým sousedům. V březnu vtrhl Hitler se svými sfanatisovanými hordami do Rakouska a zbavil ho samostatnosti. To byl signál našemu národu k mimořádné ostražitosti, protože každý tušil, že pak přijde na řadu naše republika jako další oběť německého výboje. Toto tušení se ukázalo správným. Už 21. května pokusil se Hitler přepadnouti republiku, ale pohotovost naší armády a občanstva byla tak skvělá, že jeho pokus se nezdařil. Vyhlášená částečná mobilisace byla rychlá, tak přísun aktivních armád na hranice, že se ani nepokusil hranice napadnouti, zjistiv, že jsou příliš dobře obsazeny a střeženy. V té době naše občanstvo prokázalo vzácnou svornost a vlastenectví a jednotně se semklo okolo svého presidenta. Bylo odhodláno i proti přesile brániti svou zemi. Na veřejných projevech nadšeně souhlasilo s naprostou neústupností brániti celistvost republiky.

21. květen 1938

Napětí po 21. květnu ochablo, ale vývoj šel dále. Sudetští Němci, rozhodnuti odtrhnouti poněmčené kraje od republiky na oko vyjednávali s vládou o tak zvanou autonomii. Ale činili jen proto, aby rozhodnutí oddálili. Dospělo to tak daleko, že o naší vlasti bylo rozhodnuto v Mnichově bez nás. Když se předtím poměry tak zhoršily, že Němci v pohraničí vraždili české úředníky, četníky a finanční stráže a vyvolali povstání, bylo u pohraničí vyhlášeno stanné právo a když Hitler hrozil znásilniti stát, byla dne 23. září vyhlášena mobilisace. Nálada občanů u nás v době mobilisace byla skvělá. Nástup branců byl nadšený a obyvatelstvo se vyznačovalo nadějně, bojovně, nebojácně, odvážně a jednotně a věřilo v dobrý výsledek jednání naší vlády.

V naší obci konali hned dobrovolníci, zejména členové Sokola hlídací službu na trati veřejných komunikacích apod. Též CPO (civilní protiletecká ochrana) konala celé dny a noci službu.

Úpadek němectví

V tomto roce byl úpadek němectví ve Vratimově takový, že v německé škole bylo jen 8 dětí (3 chlapci a 5 děvčat). U srovnání počtu dětí z roku 1912 (doba postavení německé školy), kdy počet dětí německých převyšoval počet českých, je tento stav pro Němce katastrofálním. Ovšem v r. 1912 to nebyly děti německé, ale děti českých rodičů, donucených germanizující továrnou posílati je do německé školy. Osvobozením národu v r. 1918 se tyto poměry značně změnily.

Další státně politické události, zejména odstoupení zněmčelého území mnichovským diktátem působily na občanstvo drtivě a bylo ve svých nadějích trpce zklamáno. Mnichovský diktát měl zničující účinek na myšlení lidu.

Pak začala neblahá doba tak zvané druhé republiky, když se předtím vzdal Dr. Beneš úřadu presidenta, což občanstvo naše přijímalo s velkým smutkem a politováním, naplněno obavami z věcí příštích.

Hácha presidentem

Presidentem byl pak zvolen E. Hácha. Národu celkem neznámý a nemající důvěry národa, protože požíval důvěry Hitlerovy. Nálada v občanstvu byla velmi stísněna. Nastalo podezřelé a nucené sjednocování národa v tak zvaném „národním souručenství“. Právě v době předmnichovské se neklamně prokázalo, že politická různorodost a více politických stran národu neškodilo a tento se v době vážné úplně sjednotil, zapomněl na politickou příslušnost a stát jako pevná hradba jednotně, čelíc nebezpečí.

 

pokračování příště

Datum vložení: 7. 11. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2016 0:00
Autor: