Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 94.

Kronika města Vratimova, část 94.

rok 1946

Pro tyto volby byla věková hranice voličů snížena z 21 na 18 let, takže muži i ženy starší 18 roků měli volební právo a volili.

V místním národním výboru bylo často uvažováno o stavbě kulturního domu. Uskutečnění však znemožňuje finanční stav obce.

Zemědělská komise pečuje o rozkvět zemědělství. Vytkla si za úkol zvýšit chov drůbeže o 30 %.

V roce 1946 byl proveden velmi významný zásah do pravomocí obce. Stavební kompetence přechází na okresní národní výbory. To znamená, že obecní právo, staré staletí, bylo obci nyní odňato. Po staletí měla obec právo povolovati stavby, které nyní pozbývá.

Při zájezdu na Slezsko navštívil naši obec pan PhDr. a ThDr. František Kovář, patriarcha církve československé dne 24. září 1947.

Úmrtí Frant. Rybiaře

13. listopadu 1946 zemřel ve Vratimově ve věku 78 let bývalý pokladník obce František Rybiař. Byl 41 let velitelem „veteránů“ (spolku vojenských vysloužilců), zasloužil se o výstavbu obce a sám postavil ve Vratimově 8 domů, a to č. 147, 135, 183, 199, 193, 140 a 204.

V roce 1946 byli odsouzeni lidovým soudem v Ostravě manželé Josef a Aloisie Němcovi pro udání Marie Zborovské gestapu k doživotnímu žaláři. Případ je podrobně vylíčen v knize Albína Dobeše „Žalujeme!“ připojené k této kronice. Josef Kroček byl odsouzen pro udání a spolupráci s Němci na 9 a půl roku do vězení a J. Marcalík pro totéž na 20 let. Tak přísně jsou trestáni ti, kteří v době zvýšeného ohrožení republiky a demokratických svobod spojili se s nepřítelem národa.

Most přes Ostravici

Na podzim byl otevřen a provozu odevzdán opravený most přes Ostravici, který Němci pobořili dne 1. května 1945.

Ve schůzi MNV 20. prosince 1946 bylo usneseno přísně trestati vyzrazení úředního tajemství. V téže schůzi byla zvolena volební komise. Za stranu komunistickou: Marie Střížová, za nár. socialistickou: Josef Pedzimaž, za soc. demokr. Miroslav Kuča a za lidovou: Leopold Sládeček ml.

Janu Kalivodovi, který pátral v Praze po zvonech z řím. katol. kostela, se podařilo najíti zvonek z kaple u usedlosti Fr. Fajkuse č. 2, odňatý Němci v roce 1941. Zvonek byl Vratimovu vrácen, avšak zvony z kostela nalezeny nebyly.

Zvonek byl koupen usedlíkem Míčkem na č. 2 v roce 1843 a zavěšen do věže kaple, kterou postavil tentýž v roce 1842, je tudíž tento zvonek starší 100 roků.

Lípy Svobody, které vysázel se svými žáky ředitel měšťanské školy František Hrbáč v roce 1919 v obou rozích před školní budovou, se zachovaly a ušly pozornosti německých slídilů po českých památkách.

Pro stálý nedostatek potravin, textilu i tabáku byly stále ještě potraviny, textil a tabák přidělovány na potravinové a odběrní lístky, dávky potravin se však ponenáhlu zvyšovaly se stoupající životní úrovní lidu.

 

pokračování příště

Datum vložení: 3. 12. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 12. 2019 0:00