Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Seznámení s architektonickou studií Lokality kolem Společenského domu ve Vratimově

Ptačí perspektiva

Asi nejčastěji diskutovaným vratimovským tématem posledních dnů je architektonická studie řešení okolí Společenského domu...

Komplexní řešení pro centrum města

Asi nejčastěji diskutovaným vratimovským tématem posledních dnů je architektonická studie řešení okolí Společenského domu. Ta se zabývá centrální částí města, jejíž řešení je pro Vratimov dlouhodobou prioritou. Jedná se o specifickou plochu, na níž se v těsném sousedství dominantního kulturního stánku nachází bytová zástavba panelových domů a současně frekventovaná krajská silnice druhé třídy. Tím, že se tato lokalita nachází v samém středu města, významně ovlivňuje jeho ráz a kvalitu života jeho občanů.

Původně šlo o parkování

Původním podnětem k zadání architektonické studie byla nutnost řešit otázku parkování. Současný stav v centru není vyhovující a evidentně zde chybí parkovací místa, ať už pro občany či návštěvníky Společenského domu. Jelikož se však město snaží řešit věci koncepčně, nesoustředilo se pouze na tuto jedinou věc, kterou se ostatně zabývaly už i dřívější studie. Tentokrát si dalo za cíl vyřešit celé území mezi ulicemi Výletní a Frýdeckou v podstatě až po hranice pozemku bývalých „papíren“ za panelovými domy. A to nejen z pohledu parkování, ale také s ohledem na zvelebení celého okolí a veřejného prostoru jako takového. Záměrem je docílit, aby tato lokalita byla příjemným místem pro život, pro vzájemná setkávání a kulturní vyžití občanů.

Pro zpracování studie byla oslovena renomovaná ostravská architektonická kancelář Projektstudio EUCZ, kterou vede Ing. arch. David Kotek. Loni tato společnosti vyhrála mj. v konkurenci 42 kanceláří architektonickou soutěž na parkovací dům v Ostravě, navrhla veřejný prostor v Ostravě před kinem Luna či před ostravským Hlavním nádražím. Smlouva uzavřena s tímto subjektem zněla na zpracování architektonické a dispoziční studie „Lokality kolem Společenského domu ve Vratimově“.

Svůj názor řekli i občané

K realizaci tohoto projektu město poprvé využilo také participace občanů prostřednictvím veřejného dotazníku, který byl k dispozici i on-line. Každý obyvatel se tak mohl vyjádřit, co by v dané lokalitě chtěl, jestli zde je či není potřeba parkování, jestli kontejnery na odpad umístit pod zem nebo nechat na povrchu. Druhou vlnou zapojení občanů bylo veřejné projednání předběžného architektonického návrhu, které se uskutečnilo v září v prostorách Společenského domu za účasti jeho autorů.

Z dotazníkového šetření, které bylo vedeno bez ohledu na to, jestli tam dotazovaný bydlí nebo ne, nevyplynula až tak jednoznačná data, jak by se dalo předpokládat. Třeba v otázce parkování bylo pro rozšíření počtu parkovacích míst pouze 33 % respondentů. Zbylých 67 % dotázaných uvedlo, že parkoviště nevyužívá, tudíž lze dovodit, že nemají potřebu parkování řešit. Nicméně víme, jak v dané lokalitě auta parkují, a také, že pokud se ve Společenském domě koná nějaká akce, je zde parkování ještě problematičtější. Výsledky dotazníkového šetření byly součástí podkladů pro architektonickou kancelář.

Centrum jako jeden celek

Po obdržení všech podkladů ze strany města a podrobném místním šetření začala architektonická kancelář se zadanými parametry pracovat opravdu tvůrčím způsobem. Už na první společné schůzce Ing. arch. David Kotek například přišel s názorem, že je třeba řešit určenou lokalitu komplexně, to znamená včetně ulice Frýdecké, parkoviště na Radničním náměstí a prostoru před budovu městského úřadu. S tímto návrhem město souhlasilo, protože víme, jak jsou tyto dvě části propojeny třeba během vánočních trhů nebo městské pouti.

Zde citujme koncept celé myšlenky: „Celý prostor postrádá komplexní uchopení místa tak, aby zajištoval obyvatelům města jeho přirozené a příjemné využití. Za limitu v území je považována frekventovaná ulice Frýdecká, která tvoří z hlediska prostupnosti území bariéru. Problémem je dále stávající řešení parkovacích ploch, které v současnosti neodpovídají požadované kapacitě parkovacích míst jak pro rezidenty bytových domů (BD), tak i samotný Společenský dům. Z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí je problémem velká zpevněná plocha parkoviště, která neumožnuje vsakování dešťových vod. Ke správnému uchopení centrálního ohniska města je také potřeba náležitě vyřešit absenci propojení mezi Společenským domem a městským úřadem. Nejen z urbanistického hlediska tento prostor vybízí k umístění nového náměstí – prostoru, kterému se navrátí jeho plnohodnotná funkce. Příležitostí je také vytvoření esteticky a funkčně kvalitního rekreačního prostoru v místě nijak a nikým neuchopené plochy za obytnými soubory. V současnosti tato plocha zarůstá a neodpovídá dnešní požadované kvalitě. V časovém horizontu 5 let bude třeba řešit i problém stárnoucí vegetace. Tuto skutečnost prověřil dendrologický průzkum, který navrhuje postupnou rekultivaci.“

Výstupy architektonické studie

Jak se tedy architekti se zadáním vypořádali a co navrhli v tomto území? Níže přinášíme zásadní výstupy ze zpracované studie. Zkratky SD = Společenský dům, BD = bytové domy. 

Zeleň

Studie reprezentuje principy zdravého udržitelného města s velkým množstvím zeleně, které využívá pro závlahu dešťovou vodu. Cílem studie je maximálně rehabilitovat současné vegetační plochy v řešené lokalitě. Zeleň doplňuje rekreační funkci ploch jak ve veřejném prostoru u SD, tak i u ploch poloveřejných kolem bytových domů. Aleje stromů jsou nejen odrazem historické stopy v lokalitě, ale také plní funkci hlukové bariéry komunikace a vymezují prostor. Současné travnaté plochy doplňují plochy s vodopropustným povrchem ve formě zatravňovacích dlažeb, které umožnují následnou adaptaci dešťové vody. Na základě dendrologického průzkumu je uvažováno s postupným ozdravným kácením u 30 přestárlých dřevin. Navrženo je 130 nových stromů a další doplňková zeleň.

Doprava a parkování

Návrh pracuje s umístěním kruhového objezdu na křižovatku ulic Frýdecká – Výletní – Datyňská, se kterým již v současné době uvažuje územní plán města Vratimov. Předpokládá se zklidnění dopravy, kterou podpoří zúžení komunikace v místě náměstí. Prostor pro pěší bude oddělen bezpečnostními zahrazovacími zásuvnými sloupky.

V rámci dopravního řešení je navržena obslužná komunikace za SD jako průjezdná. Vzniká tak pocitové rozdělení lokality na část veřejnou u SD a poloveřejnou u BD. Průjezdná obslužná komunikace je zčásti jednosměrná. Obousměrný provoz je navržen v místech nájezdů na parkovací plochy, u etážového parkoviště a v místech manipulačních ploch. Součástí průjezdné komunikace za SD jsou navrženy také krátkodobé odstavné plochy sloužící k obsluze rezidentů BD. Manipulační plochy za SD slouží k zásobování a obsluze kulturního objektu.

Hlavní dopravní těleso a obousměrná část obslužné komunikace bude mít asfaltovou povrchovou úpravu, ostatní plochy obslužné komunikace a manipulační plochy budou z vodopropustného materiálu v zatravňovací pojízdné betonové dlažbě.

Řešení parkovacích ploch bylo jedním z klíčových bodů návrhu. Současný počet 138 míst (včetně Radničního náměstí) nevyhovuje požadované kapacitě. V rámci dopravní reorganizace v řešené lokalitě vzniká celkem 231 parkovacích míst a další krátkodobé odstavné plochy v prostoru mezi SD a BD. Parkovací plochy jsou v souladu s ekologickou koncepcí, která zajišťuje vsakování dešťových vod.

Nakládání s odpady

Čistota veřejného prostranství je podpořena podzemními kontejnery. Jedná se o tři sběrná místa, umístěná strategicky, u obslužné komunikace a parkovacích ploch. Jejich dimenze odpovídá soudobým požadavkům, v návrhu také uvažujeme o prostorové rezervě z důvodu rozšiřování množství tříděného odpadu.

Náměstí

Nové centrální Radniční náměstí mezi Společenským domem a městským úřadem plní funkce společenského, politického a kulturního charakteru. Plocha je koncipována jako jeden celek, skrze který vede komunikace. Díky své rozloze umožní pořádání velkých městských akcí. Náměstí je prostorově definováno MěÚ, SD a nově vzniklým objektem u kruhového objezdu. Stavba zčásti plní funkci občanského vybavení (infocentrum s kavárnou, veřejné WC a úklid se zázemím pro „stánkaře“ během veřejných akcí města). Prostor je doplněn mobiliářem v souladu s celkovou estetikou návrhu.

Součástí návrhu bylo také zajištění bezbariérového vstupu do SD. Pravá strana náměstí se otevírá do městského parku, počínaje vzrostlým stromem – javorem na hranici náměstí. Zde jsou navrženy dřevěné pobytové schody s amfiteátrem. U zachovaného vzrostlého tzv. Pohádkového stromu u vstupu do současné knihovny je také vytvořen prostor pobytově-rekreačního charakteru.

Park

Cílem návrhu je vytvořit pobytový park s vysoko posazenými korunami stromů tak, aby park budil pocit bezpečí a prostor byl jasně čitelný. Prostor kolem SD se rehabilitoval a vzniklo místo pro pobytové terasy, které navazují na stravovací zařízení ve SD. Architektonická studie respektuje vzrostlé dřeviny, které jsou doplněny o novou zeleň.

Plocha za obytnými soubory

Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvoření tzv. pobytových dvorů za jednotlivými bytovými domy. Vymezení prostoru zelenými prvky určuje jasnou čitelnost poloveřejného prostoru a také zde hraje velkou roli sociální hledisko. Celý prostor je propojen pěšími trasami, které se napojují na další přístupové trasy nebo ústí u jednotlivých objektů. Atraktivita této rozsáhlé zelené plochy je navýšena díky nově umístěným pobytovým a herním prvkům. Každý bytový dům má na „svém dvorku“ jiný prvek. Jedná se o dětské hřiště, grilovací místo s posezením, výběh pro psy, vegetační a pobytové herní prvky. Celá plocha je doplněná mobiliářem v souladu s celkovou estetikou návrhu.

Realizace je otázkou financí

Taková je tedy vize architektů. Zda k její realizaci dojde, je závislé na finančních možnostech. Další detaily budou předmětem dalších stupňů projektových dokumentací. Celkové odhadované náklady na realizaci celé koncepce se vyšplhaly na 300 mil. Kč, což je pro město naší velikosti v tuto chvíli finančně neúnosné. Proto bude projekt nutno realizovat po etapách a třeba i dílčích malých celcích tak, aby se daly využít dotační možnosti. Samozřejmě vše je také odvislé od priorit města a jeho obyvatel.

Osobně si myslím, že by si veřejný prostor v centrální části města zasloužil zvelebit, jsem příznivcem úprav veřejných prostranství, protože jsou to místa k setkávání, trávení volného času a slouží všem občanům. To se také ukázalo u odpočinkové plochy s vodotryskem na náměstí, kde k tomu byly výhrady některých občanů, že tato upravená část města slouží lidem k odpočinku. Veřejný prostor také reprezentuje město navenek a utváří v něm větší atraktivitu. Město Vratimov by také mělo konečně „pořádné“ náměstí (místo pro setkávání), myšlenka umístění mezi úřadem a Společenským domem se mi velmi líbí a má logiku.

 

Bc. Daniel Filip, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku

 

Datum vložení: 27. 11. 2020 9:55
Datum poslední aktualizace: 27. 11. 2020 11:05
Autor: Správce Webu