Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Poskytnutí finančního daru města na již vybudovaná odbočná místa pro kanalizační přípojky v rámci „II. etapy“

Rada města na své schůzi dne 31.10.2019 schválila poskytnutí peněžního daru ve výši 36,25 % (maximálně však 20.000 Kč) z nákladů na vybudování odbočného místa pro kanalizační přípojky...

Rada města na své schůzi dne 31.10.2019 schválila poskytnutí peněžního daru ve výši 36,25 %  (maximálně však 20.000 Kč) z nákladů na vybudování odbočného místa pro kanalizační přípojky, které byly provedeny v rámci stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“, pokud kolaudace nové nemovitosti proběhne do 31.12.2021. Peněžní dar bude poskytnut pouze těm vlastníkům nemovitostí, s nimiž Město Vratimov již v minulosti uzavřelo Smlouvu o spolufinancování odbočného místa (případně ještě uzavře smlouvu do konce stavby). Dle bodu II. této smlouvy musí žadatel uhradit celou výši skutečných nákladů realizace odbočného místa.

Mezi městem Vratimov a  vlastníkem nemovitosti bude po uhrazení nákladů na odbočné místo a předložení kolaudačního souhlasu (či jiný dokument prokazující právo užívat stavbu) sepsána darovací smlouva s vyčíslením výše finančního daru. Tato částka pak bude vyplacena na číslo bankovního účtu uvedené vlastníkem nemovitosti v darovací smlouvě.

Finanční dar města se týká pouze odbočných míst pro kanalizační přípojky (tj. ta část vedená od hlavní stoky po hranici pozemku zakončená malou revizní šachtou), netýká se výstavby jednotlivých kanalizačních přípojek ke konkrétním nemovitostem (tj. od hranice pozemku po připojovanou nemovitost). Jak bylo uvedeno výše, podmínkou je uzavřená s městem smlouva o spolufinancování odbočného místa.

S konkrétními dotazy se můžete obrátit na Ing. Hanu Martyčákovou, referenta odboru investic a údržby obecního majetku, tel. 721 350 367, e-mail: martycakova@vratimov.cz.

Datum vložení: 22. 5. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2020 0:00
Autor: