Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Termín veřejného projednání ke stavbě kanalizačních stok v lokalitě Zaryjská

Jak bylo uvedeno ve Vratimovských novinách v březnu tohoto roku, bude město Vratimov letos realizovat stavbu „Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov“...

Jak bylo uvedeno ve Vratimovských novinách v březnu tohoto roku, bude město Vratimov letos realizovat stavbu „Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov“. Součástí výstavby stok jsou obočná místa splaškových kanalizačních přípojek pro napojení dotčených nemovitostí. V rámci majetkoprávní přípravy stavby byla již s většinou majitelů dotčených nemovitostí provedena předběžná konzultace umístění odbočných míst, jejichž investorem je město Vratimov.

Realizaci navazující části kanalizační přípojky, od odbočných míst po napojení na stávající domovní rozvod, si budou financovat jednotliví majitelé napojovaných nemovitostí.

K jednotlivým kanalizačním přípojkám bude společnost KONEKO a.s. Ostrava zpracovávat projektové dokumentace a bude tedy potřebovat od vlastníků připojovaných nemovitostí informace o stávajícím způsobu vyvedení splaškových vod (tedy vod z WC, koupelen a dřezů) a dále rovněž informace o trase nové splaškové kanalizační přípojky na pozemku. Vyhotovené projektové dokumentace k přípojkám včetně vyřízení povolení ke stavbě, tzn. územní souhlas, budou předmětem daru města Vratimov jednotlivým stavebníkům zařazeným do projektu na základě uzavřené darovací smlouvy. V průběhu měsíce dubna 2022 byli všichni majitelé dotčených nemovitostí obesláni dopisem, jehož součástí byl:

  1. Dotazník splaškové kanalizační přípojky
  2. Výřez situace v oblasti Vaší nemovitosti

Podepsaný Dotazník splaškové kanalizační přípojky a vyplněný Výřez situace v oblasti Vaší nemovitosti bude možné předat na veřejném projednání stavby, kde budete podrobněji informování o připravované stavbě a o podmínkách připojení na splaškovou kanalizaci.

Veřejné projednání se uskuteční v Kulturní středisku Vratimov v pondělí 16.05.2022 v 16:00 h.

Na tomto veřejném projednání budou přítomni zástupci společnosti KONEKO, a.s. Ostrava a zástupci města Vratimov, kteří budou připraveni zodpovědět vaše dotazy nebo pomoci s vyplněním dotazníků. Dále upozorňujeme, že budoucí splašková kanalizační přípojka bude sloužit výhradně pro odvedení splaškových odpadních vod z nemovitosti. Dešťové vody či jiné povrchové vody, např. vody z drenáží, musí být od splaškových vod důsledně odděleny a likvidovány jiným způsobem.

Další informace získáte na veřejném projednání nebo u referenta odboru investic, Ing. Hany Martyčákové, tel. 721 350 367, e-mail: martycakova@vratimov.cz

Datum vložení: 11. 5. 2022 16:41
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2022 16:43
Autor: Správce Webu