Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Veřejné projednání ke stavbě kanalizačních stok v ul. Souběžná a v ul. Za Humny

Město Vratimov bude v roce 2022 realizovat ve výše uvedených ulicích další pokračování stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“ a to výstavbu stok I1 ul. Souběžná a F4 ul. Za Humny.

Město Vratimov bude v roce 2022 realizovat ve výše uvedených ulicích další pokračování stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“ a to výstavbu stok I1 ul. Souběžná a F4 ul. Za Humny. Součástí výstavby stok I1 a F4 jsou odbočná místa splaškových kanalizačních přípojek pro napojení dotčených nemovitostí. Odbočná místa budou ukončena plastovou revizní přípojkovou šachticí o průměru cca 40 cm, která bude umístěna na hranici soukromého pozemku s napojovanou nemovitostí. V rámci majetkoprávní přípravy stavby byla již s většinou majitelů dotčených nemovitostí provedena předběžná konzultace umístění těchto přípojných míst, jejichž investorem je město Vratimov.

Realizaci navazující části kanalizační přípojky, tzn. část od revizní přípojkové šachtice umístěné na hlavní kanalizační stoce po napojení na stávající domovní rozvod, si budou financovat jednotliví majitelé napojovaných nemovitostí.
K jednotlivým kanalizačním přípojkám bude společnost Dopravoprojekt a.s. Ostrava zpracovávat projektové dokumentace a bude tedy potřebovat od vlastníků připojovaných nemovitostí informace o stávajícím způsobu vyvedení splaškových vod (tedy vod z WC, koupelen a dřezů) a dále rovněž informace o trase nové splaškové kanalizační přípojky na pozemku. Vyhotovené projektové dokumentace k přípojkám včetně vyřízení povolení ke stavbě, tzn. územní souhlas, budou předmětem daru města Vratimov jednotlivým stavebníkům zařazeným do projektu na základě uzavřené darovací smlouvy.

Začátkem roku 2022 budou všichni majitelé dotčených nemovitostí obesláni dopisem společností Dopravoprojekt, a. s. Ostrava, jehož součástí bude:

  1. Dotazník splaškové kanalizační přípojky
  2. Výřez situace v oblasti Vaší nemovitosti

Podepsaný Dotazník splaškové kanalizační přípojky a vyplněný Výřez situace v oblasti Vaší nemovitosti bude možné předat na veřejném projednání stavby, kde budete podrobněji informování o připravované stavbě a o podmínkách připojení na splaškovou kanalizaci.

Veřejné projednání se uskuteční v KD Horní Datyně ve čtvrtek 27.1.2022 v 16,00 hod.

Na tomto veřejném projednání budou přítomni zástupci společnosti Dopravoprojekt, a.s. Ostrava a zástupci města Vratimov, kteří budou připraveni zodpovědět vaše dotazy nebo pomoci s vyplněním dotazníků.


Dále upozorňujeme, že budoucí splašková kanalizační přípojka bude sloužit výhradně pro odvedení splaškových odpadních vod z nemovitosti. Dešťové vody či jiné povrchové vody, např. vody z drenáží, musí být od splaškových vod důsledně odděleny a likvidovány jiným způsobem.

Další informace získáte na veřejném projednání nebo u referenta odboru investic, Ing. Hany Martyčákové, tel. 721 350 367, e-mail: martycakova@vratimov.cz

Datum vložení: 30. 11. 2021 11:15
Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2021 11:16
Autor: Správce Webu