Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 44.

Kronika města Vratimova, část 44.

Rok 1933/1934

Letopisecká komise

Dne 2. března 1933 ve schůzi obecního zastupitelstva zvolen do letopisecké komise pan Antonín Hejl.

Počet nezaměstnaných 1933, nedostatek práce

Počet nezaměstnaných koncem února 1933, kteří dostávají od obce podporu, obnášel 267. Dle rádia bylo 14. 2. 1933 v republice hlášených 850 000 nezaměstnaných. Koncem října 1933 je v ČR nezaměstnaných 627 121. Všeobecné mínění jest, že je dosti lidí, kteří by si při dobré vůli mohli vyhledati práci, alespoň nádenickou, ale což, když je pohodlnější bráti podporu, třebas malou, ale bez práce. Každý by byl toho mínění, že když je tolik lidí bez výdělku a podpora pro osobu obnáší týdně jen 10 Kč, že se musejí nezaměstnáni velice uskrovňovati ve všech potřebách. Masopust 1933 nás poučil o něčem docela jiném. Mělo se za to, že nebudou v tomto roce žádné masopustní zábavy, ale bylo tomu právě naopak. Zábav bylo ve Vratimově dost. Každá organizace pořádala svůj ples, na každé takové zábavě bylo plno účastníků i přes 200 párů. Jen rolníci nepořádali žádné tancovačky, zde se dálo očekávati méně návštěvy. Pro sedláky jsou špatné časy, málo trží, daně jsou nesnesitelné.

Krádeže v obecní kanceláři

V noci 28. ledna 1933 ukraden z obecní kanceláře ve Vratimově psací stroj, zloděj nebyl dopaden, škoda obnáší 4 000 Kč, dne 29. 3. 1933 se opět vloupali zloději do obecní pokladny, rozbili ji, popel se rozsypal. Odcizili 430 Kč. Pachatelé nebyli dopadeni.

Vražda v Kunčicích nad Ondřejníkem

Poblíž domu číslo 3 v Kunčicích udála se vražda, která ještě skoro po dvou letech není náležitě vyšetřena. V noci v únoru byl zastřelen u okresní silnice Konrad Sosna, dlaždičský mistr z Přívozu. Až bude soudní vyšetřování skončeno a rozsudek nad viníky vynesen, bude tato událost zde obšírně vylíčena.

Jubileum spolku bývalých vojínů

V neděli 13. srpna 1933 slavil místní spolek bývalých vojínů, dříve spolek vojenských vysloužilců 50 let svého trvání, byl založen 1883. Na pozemku velkostatku poblíž kaštanu sloužena byla polní mše svatá za účasti okolních spolků s deseti prapory. Dle toho byla také účast bývalých vojínů velmi značná. Slavnostní proslov měl člen spolku, legionář pan Jan Baran, kaplan ve Vratimově.

Stavba silnice

Stavba silnice od Řondka číslo 147 k německé škole byla provedena v roce 1933. Inž. Krysa předložil konečný účet.

 1. Na stavbu cesty 60 200 Kč
 2. Na stavbu mostu 38 841 Kč

Celkem 99 041 Kč

Po prozkoumání účtu projektantem dohodnut konečný obnos na cestu i most na 91 948 Kč. Inž. Webrovi za projekční práce, dovoz a zkoumání účtu přiznán obnos 5 538 Kč.

Úmrtí Dr. Antonína Švehly

Úterý 12. prosince 1933 po 16. hodině odpoledne zemřel v Hostivaři na svém statku bývalý ministerský předseda Dr. Antonín Švehla, slabostí srdce ve stáří 60 let. Dne 15. prosince 1933 konal se pohřeb předsedy Švehly do rodinné hrobky v Hostivaři. Po jeho skonu rozhostil se smutek v celé republice a nejen z republiky, ale i z cizích států docházely četné projevy soustrasti nad ztrátou tohoto velikána. Švehla byl státník významný.

1934

Vodovod – celkový přehled

Ve schůzi obecního zastupitelstva, konané v úterý dne 2. ledna 1934 podává starosta Jan Šimík přehled o stavbě vodovodu. S přípravnými pracemi započato dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 21. června 1924. Stavba rozděluje se na dvě části:

 1. Jímání pramenů,
 2. Hlavní stavba.

Jímání pramenů zadáno dne 7. srpna 1929 firmě Inž. Volencovi a spol. v Mor. Ostravě. S prvým výkopem započato 1. října 1929, skončeno 5. května 1930 a vyžádalo si nákladu 332.278,55 Kč. Hlavní stavba vodovodu zadána byla veřejnou soutěží firmě: První moravská továrna na vodovody Ant. Kunz v Hranicích. Stavba zadána 23. 7. 1930. Se stavbou započato 1. 9. 1930 a skončeno 30. 8. 1931. První voda z vodovodu tekla 17. 12. 1930. První kolaudace konána 18. a 19. 12. 1931. Tato kolaudační komise rozdělila společné náklady, které povstaly se stavbou skupinového vodovodu a sice:

Polovina nákladů společných zařízení dle účtů Fy. Kunz 88.103,8 Kč. Výlohy za předběžné práce, projekční výlohy, výlohy režijní, polovina výloh komisionálních 128 876,13 Kč, polovina nákladů za jímání pramenů 154 812,46 Kč, úhrnem jest to 371 792,4 Kč. Dle tohoto rozdělení má obec Kunčice zaplatit Vratimovu také obnos 371.792,8 Kč, s kterýmžto rozdělením všichni členové souhlasí. Při této komisi bylo ujednáno se zástupci obce kunčické, že obec Kunčice zaplatí obci Vratimovu z uvedeného obnosu 5 ½ % úroku za dobu 3 roků, tj. od 1. 1. 1930 do 31. 12. 1933. Pro toto ujednání hlasovali všichni členové, pouze dva (Řondek a Michenka) se vzdali hlasování.

Starosta obce podává přehled o finančním stavu vodovodu.

Vyplaceno bylo:

 • Volencovi za jímání pramenů 314 111,25 Kč
 • Hlavní stavba Kunz 1.560 177,10 Kč
 • Náklad na projekt 61 470,80 Kč
 • Výkup pozemků 50 026,00 Kč
 • Výkup pramenů 64 900,00 Kč
 • Komisionální výlohy 8 617,75 Kč
 • Cestovní výlohy 8 442,00 Kč
 • Vodoměry a jiné potřeby 16 309,78 Kč
 • Zaměření vody 11 780,00 Kč
 • Jiné přípravné práce 13 348,15 Kč

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 4. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2015 0:00
Autor: