Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 58.

Kronika města Vratimova, část 58.

Rok 1936 - 1937

Obecní volby ve Vratimově

Obecní volby ve Vratimově se konaly dne 6. prosince 1936. Výsledek těchto byl takový: za stranu živnostenskou byli zvoleni: Jan Šimík, starosta a řídící učitel, Vratimov 212. Josef Řondek, obchodník, Vratimov 147. František Restl, obchodník, Vratimov 152. Za sdružení chalupníků: František Rybař, majitel domu č. 40. Za volební skupinu socialist. dělníků a domkařů: Karel Baran, kovář, Vratimov 777. Za volební skupinu národně pokrokovou: Štěpán Pavlický, obchodník, Vratimov 137. Za stranu komunistickou: Antonín Glatz, dělník, Vratimov 277, Leopold Šodek, domkař, Vratimov 347, Josef Jurášek, montér, Vratimov 252. Za volební skupinu z Podlesí: Jan Tomis, domkař, Vratimov 52. Za hospodářskou stranu Tovární: Josef Kahánek, úředník, Vratimov 175, Rudolf Borovec starší, Vratimov 70, František Telecký, rolník, Vratimov 29, Josef Vavřík, učitel, Vratimov 333, Antonín Adámek, rolník, Vratimov 4. Za stranu národně socialistickou: Antonín Mišta, Vratimov 301, Augustín Adamus, soustružník, Vratimov 199, Klement Bureček, soustružník, Vratimov 176. Za stranu českosl. social. demokratickou: Rudolf Záruba, Emil Mlýnek, bankovní úředník, Vratimov 194, Antonín Kuča, domkař Vratimov 259, Josef Adamus, horník, Vratimov 327, Emanuel Šebesta, domkař, Vratimov 53, Antonín Heil, domkař, Vratimov 213, František Adamus, hutní dozor, Vratimov 296. Za českoslov. stranu lidovou: Ferninand Vašíček, domkař, Vratimov 56, Heřman Sládeček, domkař, Vratimov 58, Josef Válek, domkař, Vratimov 144. Za národní sjednocení: Jan Slíva, horník, Vratimov 187. Starostou městyse Vratimova zvolen řídící učitel Jan Šimík. Prvním náměstkem Rudolf Záruba, druhým náměstkem František Telecký. Volby byly klidnější nežli v roce 1930.

Půjčka na obranu státu

Půjčka na obranu státu v roce 1936 vynesla 3 miliardy Kč. Nejmenší úpis činil 500 Kč.

K Vánocům vyplaceno bylo místním nezaměstnaným z obecní pokladny 4 340 Kč.

 

Jednomyslným usnesením obecního zastupitelstva dne 27. ledna 1936 byl jsem já, Albín Dobeš, redaktor, narozený 19. února 1900 ve Vratimově u č. 177 ustanoven kronikářem městyse Vratimova. Ujímám se svého odpovědného úkolu a činím další zápisy v této pamětní knize.

1937

V dubnu oznámil pan president republiky obecnímu zastupitelstvu, že přijímá čestné občanství našeho městyse.

Placení vodného

Na dalších 6 let byla zavedena všeobecná dávka vodného a zvláštního vodného. Z obytných místností platí se 16 Kč ročně, z obchodních, výrobních apod. 30 Kč ročně. Roční vodné za osobu obnáší 13 Kč do počtu 4 rodinných příslušníků. Z 1 ha pozemku platí se 10 Kč ročně.

Dávka ze psů

Na dobu 6 let zavádí se také dávka ze psů. Platí se za hlídacího psa 5 Kč ročně, jiného psa 10 Kč. Školní budova byla opravena nákladem 52 tisíc Kč. Byly též zahájeny přípravné práce kanalisace. Konán byl kurs protiletecké ochrany, na který přispěla obec částkou 1000 Kč. Jak nasvědčují světové události stává se CPO (civilní protiletecká ochrana) institucí naléhavě nutnou. Proto je občanstvo pilně cvičeno v této CPO.

Smrt T. G. Masaryka

V úterý 14. září ve 3 hodiny 29 minut zemřel ve věku 87 ½ roku první čestný občan našeho městyse, president osvoboditel Dr. T. G. Masaryk na zámku v Lánech. Největší muž, kterého zrodila tato země a který se do jejich dějin vepsal písmem nejslavnějším. Náš první president a osvoboditel, který svůj rod po staletích vyvedl ze zajetí babylonského. Velký vychovatel národa k svobodě myšlení a k vládnutí vlastními věcmi. Nejušlechtilejší člověk, moderní apoštol, hrdinský voják. Jeho příklad posílil slabé a odklidil zbabělé. Zavedl víru národa, který se stal již tou vírou silný. Z vůle celého národa vstal po vítězství v čelo samostatného státu a skoro dvě desítiletí řídil jeho osudy rukou šťastnou a moudrou. Na hradě českých králů sídlil, ale zůstal věren zásadám svého skromného života. Nebylo dosud v srdcích našeho lidu větší lásky, než jakou zahrnoval T. G. Masaryk.

Dne 16. září konána byla smuteční schůze obecního zastupitelstva, jako tryzna za zesnulého presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. V zasedací síni byla busta T. G. Masaryka na černě potaženém podstavci a na stole byla položena velká kytice růží červených a bílých se stuhami v národních barvách.

Přítomni v stoje vyslechli projev p. starosty, který ocenil veliké dílo presidenta Osvoboditele. Po projevu odebralo se celé zastupitelstvo před pomník T. G. Masaryka, kde byla položena kytice a dvouminutovým tichem uctěna památka velikého mrtvého, prvního čestného občana našeho městyse.

 

pokračování příště

Datum vložení: 29. 9. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 9. 2016 0:00
Autor: