Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 66.

Kronika města Vratimova, část 66.

rok 1940/1941

V roce 1940 byly zavedeny lístky na odběr mýdla, šatstva, botů, tabáku a mnohých potravin. Policejní ředitelství z Ostravy nařídilo obci zřídit protiletecký kryt pro občanstvo. Také všichni majitelé domů byli povinni zříditi pro obyvatele svých domů protiletecké kryty. Ježto v obci je veliký nedostatek bytů, usneslo se zastupitelstvo na zákazu přistěhování do obce.

Provedena úprava chodníků vydlážděním od kostela až k hostinci Paskovského č. 36 po obou stranách hlavní silnice. Zemědělcům – chovatelům krav bylo zakázáno prodávati mléko přímo spotřebitelům, jak se dělo dosud, a nařízeno jim odváděti mléko do sběrny. Ze sběrny bylo odváženo do Ostravy do centrální mlékárny, kde bylo zbaveno tuku a pak dovezeno zpět do Vratimova a vydáváno spotřebitelům. Lidé říkají, že místo mléka dostávají obarvenou vodu za drahé peníze.

Obecní rozpočet činil:

Příjem K. 143. 988,-

Vydání K. 350. 444,-

Schodek K. 206.456,-

který se uhradí přirážkou k dani a to: činžovní 100 % a ostatním 350 %. Dávka z nápojů činí: z 1 l vína 10 hal., 1 l moštu a šťávy 5 hal, 1 l lihu 40 hal., 1 l kořalky 30 hal. Dávka ze hry v karty stanovena K. 1,- z účastníka ze hry kulečníku 50 hal. z účastníka.

Po celý rok žilo občanstvo ve stísněné náladě, jedno nepříjemné nařízení stíhalo druhé, zatýkání, věznění působilo na lidi tísnivě a vytvářelo ovzduší obav z příštích dnů.

Na jaře 1941 provedena elektrisace „Zadků“. Rozpočet a náklad činil K. 167.400,-. Do obecní úřadovny bylo nařízeno koupiti obrazy „vůdce“ A. Hitlera a „presidenta“ Háchy. Nařízení to bylo přijato s nelibostí a provedeno. Dobytek a zemědělské produkty musely býti z obce odváděny do sběren a skladišť k tomu v městech určených. 17. dubna 1941 je uveden v obecním zápise první německý zápis (bylo to nařízeno). Od roku 1883 je zachován obecní zápis o schůzích vždy česky, stává se tudíž poprvé v dějinách obce, že musí a je veden zápis též německy.

Obec byla nucena kupovati německé publikace za značně vysoké částky. Též německá tabule na obecní úřadovně musela býti zřízena: „Gemeindeamt“.

Bylo nařízeno určité pozemky oseti lnem. Obci bylo nařízeno, aby z dosavadních členů obecního zastupitelstva se vzdali dva až tři členové, aby bylo uděláno místo Němcům. Tak odstoupili Frant. Kuča a Jan Tomis a do zastupitelstva se vzdali dva až tři.

Jednání ve schůzích obecní správy muselo se vésti německy a česky. To značně schůzi zdržovalo, když se muselo pro 3 Němce a 1 továrního zástupce též Němce (26 Čechů) zvláště německy mluviti. Navrhl proto Němec Pilsh, aby se mluvilo česky, že všichni Němci dobře česky rozumí. Jednalo se o postavení obytných železničních domů na nádraží, ale z projektu toho sešlo. Do obce došla zpráva o úmrtí dělníka Josefa Kuchaře v koncentr. táboře v Osvětimi. Byl zatčen a uvězněn 6. června 1940. Zanechal zde vdovu a tři malé děti. Všichni majitelé domů musili vyklidit půdy a umístili na nich písek a hasicí prostředky proti požárům, jež mohou býti způsobeny leteckými bombami.

Ve schůzi obec. zastupitelstva 18. srpna bylo Rudolfem Hilscherem navrženo pojmenování náměstí před školou: „Victoriaplatz“, náměstí Vítězství. Němci totiž byli opojeni vítězstvím předčasně. 22. června napadli Rusko a po počátečních úspěších se domnívali, že již mají vyhráno. Byli o svém vítězství tak přesvědčeni, že vyvěšovali plakáty o svém vítězství, noviny vycházeli s červeným přetiskem „V“ tj. vítězství – Victoria, úřední tiskopisy byly opatřeny tímto „V“ a poštovní razítka a zkrátka vše bylo opatřeno „V“. Jak to bylo pošetilé! Žádné jistoty neměli, válka nebyla skončena a už oslavovali vítězství.

 

pokračování příště

Datum vložení: 4. 5. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2017 0:00
Autor: